ВКС: Обезщетението по чл. 200 КТ не се приспада с получените болнични от НОИ

При присъждане на обезщетение за неимуществени вреди по чл. 200 КТ, приспада ли се полученото обезщетение за временна нетрудоспособност? решение на Висшия касационен съд.

Как се формира обезщетението за имуществени вреди при професионално заболяване?

Резюме Съгласно постановките на ППВС № 4/1968 г., в размера на трудовото възнаграждение, което се взема предвид за база при определяне размера на имуществените вреди, се включват всички добавки, които имат постоянен характер. Целевите награди и бонусите поради предназначението си да стимулират трудовото участие и да премират показан висок трудов резултат, явно не спадат към … Read more

Постановление № 4 от 23.XII.1968 г. за обобщаване практиката по определяне на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане

Определянето на размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане създава значителни затруднения в практиката на съдилищата. Това се отнася особено до обезщетението за вреди от увреждане на здравето и причиняване смъртта на пострадалия. С оглед установяване на правилна и единна практика по споровете за такива вреди Пленумът на Върховния съд с … Read more

ВКС: Лица с право да получат обезщетение на основание чл. 200, ал. 1 КТ

Относно: Относно определяне на кръга на лицата, материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди на основание чл. 200, ал. 1 КТ от причинена смърт на техен близък при трудова злополука. Резюме Обезщетението за неимуществени вреди от смъртта на пострадал от трудова злополука възмездява страданията или загубата на морална опора и подкрепа, понесени от близките … Read more

Обезщетение от работодателя при трудова злополука или професионална болест съгласно чл. 200 КТ

При настъпване на увреждане на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест, работодателят, съгласно действащото законодателство, дължи на увредения работник или служител обезщетение съгласно чл. 200 от Кодекса на труда. Разпоредбата на гласи следното: Чл. 200. За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 … Read more

Трябва ли злополуката да е призната за трудова от НОИ, за да определи съдът обезщетение по чл. 200 КТ

В следващите редове ще прочетете статия относно това дали е възможно да няма разпореждане на НОИ за признаване на злополуката за трудова (или пък да не се признава за трудова) и въпреки това по съдебен път пострадал работник да получи обезщетение по чл. 200 КТ. Да припомним какво гласи чл. 200: Чл. 200. За вреди … Read more