Нормативна база

Постановление №55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 ОТ 30 МАРТ 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели

Нормативна база

Постановление № 366 от 21 декември 2016 г. за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за изиск­ванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или

Нормативна база

Постановление № 2 от 11 януари 2016 г. за приемане на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията

Нормативна база

Постановление № 246 от 14 август 2014 г. за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност

Обн. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Чл.