Измиване на МПС

Инструкция за безопасна работа при измиване на МПС 1. Постовете за миене на МПС се обслужват от персонал, обучен и инструктиран за безопасна работа. 2. При работа задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства, за вида, употребата и начина на съхранение на които работещите са инструктирани.