Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя

Обн. ДВ. бр.93 от 21 Октомври 2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.19 от 2 Март 2018г.