Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя

Обн. ДВ. бр.93 от 21 Октомври 2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.19 от 2 Март 2018г.

ДВ, бр. 4 от 13.01.2017: Нова Наредба № 54 от 29.10.2016 г. за техническите изисквания и оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби

В брой 4 на Държавен вестник от 13 януари 2017 г. е обнародвана новата Наредба № 54 от 29 декември 2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби. Тя отменя наредбата със същия номер и наименование от 2004 г. – Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите … Read more

Наредба № 54 от 29.10.2016 г. за техническите изисквания и оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. техническите изисквания към оборудването на морските кораби; 2. процедурите за оценяване на съответствието с техническите изисквания и начините на удостоверяване на съответствието; 3. прегледите на морските … Read more

Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

Обн. ДВ. бр.76 от 31 Август 2004 г., отм. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017г.