С138 – Конвенция № 138 относно минималната възраст, 1973 г.

Ратифицирана от България с Указ № 219 на Държавния съвет от 7 февруари 1980 година – ДВ, бр. 13 от 1980 г. В сила за България от 23 април 1981 г.