В-01-04-15 Правилник по безопасността на труда при производството на минерални торове

Издаден през 1979 год.от Министерство на химическата промишленост Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ . От 2013 г. до момента не е … Read more