Тема 4. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите

Видове, въздействие върху здравето и работоспособността, изисквания на нормативната база, мерки за защита. Превантивни мерки при специфични условия на труд – безплатна храна, допълнителен платен годишен отпуск, намалено работно време.