ДВ, бр. 46 от 11.6.2019: Изменения на Наредба за медицинската експертиза

В броя в обнародвано Постановление № 139 от 6 юни 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. Направените изменения и допълнения не касаят здравословни и безопасни условуия на труд. Те са в приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 „Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената … Read more

ДВ, бр. 64 от 3.8.2018: Изменения в Наредба за медицинската експертиза

В броя е обнародвано Постановление № 152 от 26 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. Измененията не оказват влияние на начина, по който се разглеждат решенията на ТЕЛК в предприятията и изискванията за трудоустрояване, а се отнасят до начина, по който се определят процентите намалена работоспособност/вида и степен на … Read more

ДВ, бр. 18 от 27.2.2018: Закон за здравето и Закон за лечебните заведения – относно ТЕЛК и НЕЛК

В брой 18 на ДВ от 27.02.2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. Отменя се изискването в специализираните състави на НЕЛК задължително да се включва лекар – представител на НОИ (чл. 106, ал. 2) Уточняват се условията, при които лекар не може да участва в извършването на медицинската експертиза … Read more

ДВ, бр. 40 от 19.05.2017: Изменения на Наредба за медицинската експертиза

В брой 40 на Държавен вестник бе обнародвано Решение № 12773 от 24 ноември 2016 г. на Върховния административен съд по административно дело № 5178 от 2016 г. С решението се отменя правилото, че решението на ТЕЛК може да бъде със срок от една до 3 години, както и изцяло се отменя Приложение № 2 … Read more

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Обн. ДВ. бр.34 от 4 Май 2010 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2018г.