Компактор/ изравнител за бетон

Инструкция за безопасна работа с изравнител и компактор за бетон Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. I. Условия за използване на работното оборудване. Тази … Read more