С098 – Конвенция № 98 за правото на организиране и на колективно договаряне, 1949 г.

Ратифицирана от България с Указ № 111 от 21 февруари 1959 г. на Президиума на Народното събрание – ДВ, бр. 19 от 1959 г. В сила за България от 8 юни 1960 г.)