Д-01-016 Правилник за безопасността на труда при производството, транспорта, съхраняването и употребата на кислород

Правилникът е посочен като действащ в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008) – 2013 г., разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ В сила от 01.01.1982 г. Издаден от Централния съвет на Българските професионални съюзи Глава първа. ОБЩИ … Read more