Списък на работещите при рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени

Нормативно основание: чл. 21, ал. 1 на Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа Чл. 21. (1) Работодателят изготвя списък на работещите, при които резултатите от оценката на риска по чл. 4 показват риск за здравето и безопасността. (2) Работодателят актуализира … Read more

Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

Обн. ДВ. бр.94 от 24 Октомври 2003 г., посл. изм. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015 г.