Ръководство за провеждане на срещи по безопасност и инструктажи

Заглавие на документа: Ръководство за обучение по TOOLBOXLAB Издател: Българска стопанска камара по проект, финансиран от програмата Леонардо да Винчи на Европейската комисия. Обем: 48 страници Ръководството по начало е предназначено за провеждане на т.нар. toolbox talk – кратки срещи по безопасност, но е напълно приложимо в по-голямата си част при провеждането на инструктажи. В него ще намерите … Read more

Инструктаж на обучениците зза дейности и походи при модул „ТУРИЗЪМ”

Основната цел на инструктажа е да опази живота и здравето на учениците. Учениците трябва: 1. Да изпълняват задължителните разпореждания на ръководителя. 2. Да спазват етичните норми на поведение. 3. Да не носят оръжие, остри предмети, пиратки и други опасни предмети. 4. Да не влизат в пререкания по между си. 5. Да не употребяват алкохол и … Read more

Програма за извънреден инструктаж при завръщане от майчинство

Нормативно основание: Чл. 16. (2) на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Извънреден инструктаж се провежда и с работещи, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни, след завръщането … Read more

Указание на МОН по прилагане на Инструкция от 5 юли 1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание,обучение и труд в системата на народната просвета

Забележка: Това указание е за прилагане на Инструкция от 5 юли 1996 г., посочена като действаща в Профил по безопасност и здраве при работа за икономическа дейност „Образование“, КОД 85 по КИД-2008, разработен по проект ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.01 „ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” на ИА „ГИТ“ през 2012 г.. Същата е издадена на основание … Read more

Ръководство за правилно документиране на инструктажите

В тази статия ще научите какви са нормативните изисквания за документиране на инструктажите, какви са най-чести допусканите грешки и някои добри практики при документиране на инструктажи. Нормативни изисквания за документиране на инструктажите Изискванията за документиране на инструктажите са посочени в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. , като в Приложение 1 на наредбата има образци на три вида … Read more

Нареждане за прикрепване на инструктиран към опитен работник

Нормативно основание: Няма конкретно нормативно основание, което да изисква този документ. Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. работодателят трябва да определи лицата, които ще провеждат инструктажи. Често в провеждането на инструктажа на работното място освен определеното със заповед лице ангажименти има и т. нар. „опитен работник“, който се определя от ръководещия инструктажа. С този … Read more