Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита

Обн. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009 г., посл. изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015 г.

ДВ, бр. 57 от 28.07.2015 г. Промени в изискванията за собствени звена за пожарна безопасност и други нормативни актове

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. се правят промени в: 1. ПМС № 246 от 2014 г. за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност (ДВ, бр. 69 от 2014 г.) – на звената се възлагат функции и … Read more