В-01-02-05 Правилник по безопасността на труда при експлоатация на хвостохранилища и шламохранилища

МИНИСТЕРСТВО НА МЕТАЛУРГИЯТА И МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г Л А В А П Ъ Р В А ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този правилник определя за безопасността на труда при експлоатацията на хвостохранилища и шламохранилища към обогатителните фабрики и правата и задълженията на работниците и служещите при постъпването им на работа, по време или … Read more