ДВ, бр. 91 от 14.11.2017: Изм. и доп. на Закон за интеграция на хората с увреждания

В броя е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, които не са свързани с безопасност и здраве при работа. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Обн. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004 г., отменен с § 1 от Заключителните разпоредби на ПМС № 65 от 29 март 2019 г. – ДВ. бр.27 от 2 Април 2019г.

Закон за интеграция на хората с увреждания

Обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г. Отменен с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за хората с увреждания – ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.

Професионалната реадаптация на хората с увреждания в актовете на международната организация на труда

Статията е публикувана в бр. 2/2003 на списание “Правата на човека”, издавано от Фондация “Български адвокати за правата на човека”, и отразява състоянието на законодателството и практиката към м. април 2003 г.