Ръководство за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

Това ръководство може да бъде използвано както за извършване на оценка на безопасността на съхранението, така и като ръководство за изпълнение на изискванията за съхранение.

Тема 4. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите

Видове, въздействие върху здравето и работоспособността, изисквания на нормативната база, мерки за защита. Превантивни мерки при специфични условия на труд – безплатна храна, допълнителен платен годишен отпуск, намалено работно време.