Комитети и Групи по условия на труд

В тази тема: Защо ни е Комитет или Група по условия на труд? Как да учредим КУТ/ГУТ? Обучение на представителите в КУТ/ГУТ. Какво правят КУТ/ГУТ? Как да напишем протокол от заседание на КУТ/ГУТ?

Примерна програма за ежегодно обучение на представителите в КУТ/ГУТ

Нормативно основание: чл. 12 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Декларация за конфиденциалност от зам.председателя на КУТ/представителя на работещите в ГУТ

Нормативно изискване: Съгласно чл. 30, ал. 4 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Протокол от заседание на КУТ/ГУТ за обсъждане на необходимостта от измервания на параметрите на микроклимата, когато не са необходими.

Нормативно основание: Чл. 14. (1) на Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Протокол на КУТ/ГУТ за обсъждане на възможностите за въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка

Нормативно основание: чл. 3, ал. 2 на Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа