Заваряване и рязане – газово

Инструкция за безопасна работа при газово заваряване и рязане Забележка: Настоящата инструкция е изготвена въз основа на информационните листове на Международната организация по труда. Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места … Read more