Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Снегорин – моторен

Инструкция за безопасна работа с моторен снегорин Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба

Нормативна база по здравословни и безопасни условия на труд - наредби

Наредба № РД-06-10 от 24 август 2023 г. за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с които трябва да разполагат стратегическите обекти по § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на закона

Издадена от министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи и министъра на образованието и науката Обн. ДВ.