Заповед за определяне на периодичност на измервания по електробезопасност

чл. 260 и чл. 267. (2) от Наредба № 16-116/08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането и чл.177 от Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

Заповед за определяне на отговорно лице за техническата експлоатация на енергообзавеждането, когато е допустимо да не се назначи енергетик

Нормативно основание 1: чл. 8, ал. 5 и 6 от Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането

Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения

(Обн., ДВ, бр. 32 от 20.04.2004 г.; изм. и доп., бр. 92 от 22.10.2013 г. – в сила от 23.01.2014 г.)

Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

Обн. ДВ. бр.34 от 27 Април 2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013 г.