ДВ, бр. 53 от 26.6.2018: Нова наредба за приемане на електромонтажни работи

В броя е обнародвана Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи. Същата отменя Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи и влиза в сила от 27.09.2018 г.

Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи

В сила от 27.09.2018 г.Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Раздел I Област на приложение Чл. 1. С наредбата се определят техническите правила и нормативи при контрола на изпълнението и при приемането на електромонтажни работи, които се извършват в електрически уредби и … Read more