Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

КЪМ СТРАНИЦА 1 НА НАРЕДБАТА Раздел V. Автоматично регулиране на напрежението и реактивната мощност Чл. 992. Устройствата за автоматично регулиране на напрежението (АРН) и реактивната мощност са предназначени за: 1. увеличаване тока на възбуждането на синхронните машини до максималната му стойност (форсиране) при нарушаване на нормалния режим в електрическата система, съпроводено с понижение на напрежението; … Read more

Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

Обн. ДВ. бр.34 от 27 Април 2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013 г.