Длъжностна характеристика на Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд

Код по НКПД: 2263-6007 Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд