С111 – Конвенция № 111 относно дискриминацията в труда и професиите, 1958 г.

Ратифицирана от България с Указ № 205 от 3 юни 1960 г. на Президиума на Народното събрание (Изв., бр. 46 от 1960 г.). В сила за България от 22 юли 1961 г.

Прилагането на конвенциите на МОТ в практиката на конституционния съд на Република България

Статията е публикувана в списание „Съвременно право”, 2010, бр. 6, с. 27-54 и е е съобразена с действащото българско законодателство, административната и съдебна практика към 1 ноември 2010 година.