Работа с диизоцианати

Начини за избягване на директна експозиция на тялото чрез вдишване, контакт с кожата или поглъщане (през устата).