Тема 2. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на ЗБУТ

Фирмена политика. Организация на дейността – Орган по безопасност и здраве при работа, Длъжностни лица, Комитети и Групи по условия на труд, Служба по трудова медицина. Деклариране на дейността по ЗБУТ.