Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно машините

Целта на ръководството е да даде обяснения на понятията и изискванията на Директива 2006/42/ЕО, с оглед гарантиране на нейното еднакво тълкуване и прилагане в целия ЕС.