Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита

Обн. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009 г., посл. изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015 г.

ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г. Несъществени промени в Закона за защита при бедствия

В това известие: Промени, които не изискват действия, свързани с осигуряване на ЗБУТ. В брой 81 на ДВ от 20.10.2015 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия (Указ № 201). Промените са свързани с допълнение относно задълженията на физическите лица – да опазват имуществото си от вреди и … Read more