План за предотвратяване и ликвидиране на аварии с опасни химични агенти

Примерен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии с опасни химични агенти с включени типични ситуации.

ДВ, бр. 13 от 07.02.2017: Важни промени в Закона за защита при бедствия и ЗУТ

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията са направени важни промени в чл. 35 и 36 на Закона за защита при бедствия и добавени изисквания за съгласуване на Плана по безопасност и здраве (ПБЗ).

ДВ, бр. 103 от 27.12.2016: Нова Наредба за предотвратяване на аварии при търсене, проучване или добив на подземни богатства в Черно море

В бр. 103 на Държавен вестник от 27.12.2016 г. бе обнародвана новата Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Наредбата се приема на … Read more

Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Обн. ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.

План за предотвратяване и ликвидиране на аварии с автомобили

Нормативно основание: чл. 8 на Наредба № 12 oт 27 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили

Примерни планове по Закона за защита при бедствия

Забележка: Примерен план за евакуация по Наредба № 8121з-647 има в образеца на Пожарно досие. В Закона за защита при бедствия предприятията в зависимост от характеристиките си са разделени на две групи в зависимост от рисковете: Първа група (чл. 35) – задължение за изготвяне на авариен план В този случай предоставяме информация на кмета за … Read more