Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 5 от 1 април 2017 г.

Обн. ДВ, бр. 30 от 11 април 2017 г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“ ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ BAS QR 2, версия 7, ревизия 5 от 1 април 2017 г. 1. ВЪВЕДЕНИЕ Процедурата за акредитация (процедура) е разработена на основание Закона за националната акредитация на органи за оценка на съответствието (ЗНАООС) и БДС EN ISO/IEC … Read more