С181 – Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните бюра (агенции) по труда, 1997 г.

Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 13 януари 2005 г. – ДВ, бр. 10 от 2005 г. В сила за Република България от 24 март 2006 г.