Ръководство за оценка на риска от нервно-психично натоварване

Определение за психосоциални фактори намираме в Допълнителните разпоредби към Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване:

"психосоциални фактори" са: недостатъчно или прекомерно трудово натоварване, монотонност, невъзможност за контрол върху изпълняваните задачи, ограничени социални контакти на работното място, липса на подкрепа от административните ръководители, недостатъчна мотивация за труд, психичен микроклимат.

Често за психосоциалните фактори използваме понятието стрес.

Трябва ли да се прави оценка на риска за психосоциални фактори

Няма специфичн нормативен документ, свързан с психосоциалните фактори, но задължението на работодателя за оценка на риска произтича от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Законът изисква работодателят да осигури здравословни и безопасни условия на труд на работещите, както и работните места да отговарят на минимални изисквания за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Също така, в чл. 220 на Наредба № 7 от 23.09.1999 се казва, че

Свързаните с трудовата дейност психосоциални фактори се контролират и подобряват чрез прилагане на специфични за всеки вид труд профилактични програми за намаляване на психичното напрежение и стреса по време на работа.

Психично натоварване и психично напрежение

Психичното напрежение е резултата от психичното натоварване и връзката между тях може да бъде представена по следния начин:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар