Европейско рамково споразумение относно тормоза и насилието на работното място

Брюксел, 8.11.2007
COM(2007) 686 окончателен

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
за предаване на Европейското рамково споразумение относно тормоза и насилието на работното място

Настоящото съобщение има за цел да информира Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз за Европейското рамково споразумение относно тормоза и насилието на работното място, подписано от ETUC, BUSINESSEUROPE, UEAPME и CEEP на 26 април 2007 г. Това е третото автономно споразумение, което междуотраслови европейски социални партньори договарят след консултация с Европейската комисия съгласно член 138 от Договора за ЕО.
На 23 декември 2004 г. Комисията взе решение за старта на първи етап на консултации със социалните партньори относно насилието на работното място и неговия ефект върху здравето и безопасността на работното място в контекста на собствения дневен ред на Комисията в сферата на безопасните и здравословни условия на труд, изложен в Стратегията на Общността за здравето и безопасността на работното място за 2002-2006 г.
Междуотрасловите европейски социални партньори впоследствие информираха Комисията, че възнамеряват да организират семинар по проблема с цел да проучат възможностите за договаряне на автономно споразумение в съответствие с тяхната работна програма за социален диалог за 2003-2005 г. След семинара всяка от организациите подготви своя мандат за преговори и същите официално започнаха на 6 февруари 2006 г. Преговорите по рамковото споразумение продължиха повече от десет месеца и приключиха успешно на 15 декември 2006 г. След получаване на одобрение от страна на вътрешните ръководни органи на четирите организации на социални партньори, участвали в преговорите, споразумението беше официално подписано на 27 април 2007 г. в присъствието на комисаря за трудовата заетост, социалните въпроси и равните възможности Владимир Шпидла и представено на медиите.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.