Това са данни от проведена национална кампания по спазване на трудовото законодателство в предприятия за производството на пластмасови и каучукови изделия.

Макар и проведена преди повече от 10 години, данните за установените при кампанията нарушения и пропуски могат да ни бъдат полезни и сега  и да ги използваме като отправна точка за преглед на организацията и дейностите по ЗБУТ при нас.

При проверките са спрени от експлоатация 46 машини, съоръжения и обекти и отстранени са от работа 4 работника поради липса на правоспособност за извършваната работа.

Въведение

Производството на пластмасови изделия включва съвкупност от различни процеси, с помощта на които изходният полимерен материал се превръща в изделие с предварително зададени експлоатационни свойства.

Преработката на различните видове полимери се осъществява чрез екструдиране, леене под налягане, блазформоване, вакуумформоване и издуване, при които неподходящите температури на топене или време на престой могат да доведат до увеличаване на отделящите се изпарения на вредни вещества във въздуха на работната среда.

При производството на каучукови изделия голяма част от използваните суровини при производството са химически вещества – естествен и синтетичен каучук, прахообразни добавки – сажди, креда, цинков оксид, сяра и други, водещи до интензивно прахоотделяне, екстракционен бензин или толуен като разтворители.

Какви нарушения са установени в областта на здравословните и безопасни условия на труд

Оценка на риска

Най-честата констатация е непълна оценка на риска като се открояват следните недостатъци:

 • Не се отчитат степента на обезопасеност на работните процеси и работното оборудване след въвеждане в експлоатация на машините и съоръженията, не е оценена съществуващата организация на трудовата дейност и използваните суровини и материали, в резултат на което не са идентифицирани всички опасности и източници на рискове при работа.
 • Оценките на професионалния риск са извършени на базата на проектното състояние на технологиите и работното оборудване, без да се отчитат настъпилите промени, включително в действащите нормативни актове по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Същевременно не се обхваща нововъведеното работно оборудване.
 • В една съществена част от предприятията оценката на риска е извършена на базата на измервания на факторите на работната среда, които не са актуални към момента на извършване на оценките.
 • В много случаи при оценяването на риска не се идентифицират специфичните опасности и вредности, произтичащи при работа с опасни химични вещества и продукти.
 • В изготвените програми за отстраняване или намаляване на професионалния риск не се спазва йерархията на превенцията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като не се дава приоритет на използването на колективните средства за защита.
 • При оценяването на риска не се вземат под внимание и не се търси връзката между възникналите производствени аварии, производствените трудови злополуки, водещите професионални заболявания с наличието на някакъв вид производствен риск, който не е бил своевременно оценен.
 • В процеса на оценката на риска в проверените предприятия не се привлечат активно да участват представителите от КУТ и ГУТ, както и работниците по съответните работни места. Оценките на риска не се обсъждат на заседанията на КУТ/ГУТ и съответно резултатите не стават достояние на работещите.
 • В редица предприятия оценката на риска се разглежда по скоро като еднократен процес, а не като непрекъснат такъв. Не са предвидени срокове за преразглеждане и контрол на оценката на риска.
 • Не са финансово обезпечени изготвените програми за предотвратяване и намаляване на риска.

Още за оценката на риска:

Оценяване на риска

Опасни химични агенти

Най-честите пропуски са:

 • Не се взема под внимание информацията от информационните листове за безопасност на използваните химични вещества и препарати, както и техните количества;
 • Не се извършва оценка на риска от статично електричество е предприятия за производство на фолио, подови настилки, дунапрен, изолации и други.
 • Не е изготвена оценка на специфичните рискове, породени от експлозивна атмосфера в предприятията за производство на топлоизолационни материали от експандиран полистирол или плоскости от екструдиран полистирол;
 • В изготвените картотеки за използвани опасни вещества са включени всички използвани вещества и но не са изготвени инструкции за безопасна работа с всяко от тях.
 • Не се изискват от производителите информационни листове за безопасност на български език и в оригинал съгласно регламентираните от законодателя норми.
 • Не са създадени картотеки на информационните листове за безопасност на употребяваните опасни вещества в предприятията съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Не е разработен и не се предоставя ежегодно в Д “ИТ” списък на лицата експонирани на канцерогени.

Примерен списък:

Списък на работещите при рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени

Работа на длъжностното лице по здраве и безопасност при работа

При проверката се открояват следните недостатъци по дейността на длъжностните лица и службите по здраве и безопасност:

 • Не се разработват годишни оперативни планове за превенция - насочени към осигуряване безопасността и защитата на работещите, намиращи се в зони с високо ниво на професионален риск.
 • Констатациите и даваните предписания при извършвания контрол не характеризират реалното състояние на здравословните и безопасни условия на труд в съответните предприятия.
 • Не се изготвят цялостни анализи за дейността и състоянието на здравословните и безопасни условия на труд в съответните предприятия. Не се правят изводи и препоръки по възникналите проблеми. Повечето от органите (службите) по безопасност и здраве при работа, изготвят анализ само за състоянието на трудовия травматизъм.
 • Само в единични случаи е установено тези длъжностни лица да спират машини и съоръжения, когато работата с тях представлява непосредствена опасност за работещите.
 • Не организират и не участват в изготвянето на фирмени правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като най-подценен е въпросът с разработването на правила за извършване на ремонтни работи на технологично оборудване;
 • Не участват активно в процесите на извършване на оценката на риска.

Примерен анализ на дейността и състоянието по ЗБУТ:

Анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд

Аварийна готовност

При проверките се констатира, че работещите в повечето предприятия са запознати с аварийния план срещу подпис, но не се организира периодично проиграване на конкретните аварийни ситуации за създаване на практически навици.

Това показва, че при създаване на реална аварийна ситуация работещите няма да могат със собствени сили бързо да предотвратят нейното по-нататъшно развитие и задълбочаване.

Обща слабост във всички аварийни планове е:

 • липса на ситуационен план на отделни производства или цехове;
 • очертаване на контурите на опасните зони; не са посочени разположенията на - ел. захранването, В и К мрежата, хидрантите за противопожарни нужди, основните технологични тръбопроводи и местата, където евентуално може да се получи пробив и изтичане на опасни химични вещества,
 • не са отразени специфичните опасности за производството и т.н.

Безопасност на работното оборудване

Суровините за производство на пластмасови и каучукови изделия са във вид на гранули (полиетилен, полистирол), прахообразни (поливинилхлорид във вид на смола, сажди, сяра и други) или течност (полиестерна смола, полиоли и изоцианати).

По време на проверките са констатирани отклонения от нормите по здраве и безопасност при провеждане на технологичните процеси в отделни пластмасо- и каучукопреработващи предприятия. Така например:

 • Не се решени проблемите с транспортирането на прахообразните суровини (инградиенти и сажди), както и влагането им в изходните смеси чрез използването на автоматизирани системи за дозиране и пневмотранспорт;
 • в малките и средни предприятия за производство на пластмасови и каучукови изделия не се осигуряват автоматични газанализаторни системи за постоянен контрол на работната среда при вероятност от създаване на опасни концентрации на токсични газове в работната среда.
 • резервоарите за приемане на флуиди не са снабдени с нивомери, сигнализации или други автоматични устройства за предотвратяване на тяхното препълване;
 • Не са монтирани неутрализатори за отвеждане на електростатичните заряди, при навиващите устройства на щампир машини, промазочни машини, развиване на фолио, фолир машини и други и металните им корпуси не са заземени;
 • При транспортирането, съхраняването и използуването на суровини и материали, които съдържат вредни вещества, не се отчитат специфичните им характеристики, не се складират съгласно нормативните изисквания или се допускат разлив на отработени масла и т.н.
 • допуска се експлоатация на работно оборудване (закрити смесители, валци, шприц и бластавтомати) с липсващи системи за защита (аварийни спирачки, предпазни щитове и други), свързани с безопасността на труда;
 • не се обезопасяват движещите части на основното работно оборудване (ремъчни предавки, валове и други);
 • липсват предпазни ограждения на стълбите и площадките на работното оборудване (екструдер, сушилня, ножова мелачка и други) с което се създават предпоставки за злополуки;
 • не се прилагат конструктивни решения, възпрепятстващи допира до гореща повърхност при температура на външните повърхности на работното оборудване (екструдери) над 550С.
 • опасните зони, както и самото работно оборудване не са оградени и окомплектовани с необходимите предупредителни и забранителни знаци и маркировки съгласно изискванията на действащите нормативни актове.

В тази връзка се допускат сухи способи при почистване на разсипани прахообразни вещества, както и използване на единични опаковани товари с нарушена цялост на опаковката;

В редица случаи, ремонтните работи на работното оборудване не се извършват в съответствие с изискванията на съпроводителна, технологичната и ремонтната документация и не се спазват графиците за ремонт.

Общ недостатък в 70% от предприятията за производство на различни пластмасови и каучукови изделия е, че ремонтираното работно оборудване се въвежда отново в експлоатация без доказване на безопасността му.

Примерен образец на протокол за извършена проверка:

Протокол за извършена проверка за правилното функциониране на оборудване съгласно чл. 168a, ал. 5 Наредба 7/1999г.

Съоръжения с повишена опасност

При проверките са констатирани следните по-основни групи нарушения на изискванията за безопасна експлоатация на СПО:

 • не е актуализиран списъка на съоръженията с повишена опасност т.е. не са включени всички налични в предприятието СПО (хидравличен подемник, повдигателна платформа, ел. телфер и други);
 • не са изписани с трайна боя върху корпусите регистрационните номера на СПО и липсва ясна маркировка за номиналните стойности на експлоатационните им параметри;
 • експлоатират се повдигателни съоръжения без изправни крайни изключватели и с неизправни товарозахватни приспособления;
 • експлоатират се отделни СПО (основно телфери, кранове, ресивери за въздух, автоклави), които не са регистрирани от органите на технически надзор;
 • не са извършват периодични технически прегледи на СПО (автоклави, котли и други) и регулировки на предпазните устройства (клапани);
 • на ресивер за сгъстен въздух не е монтирано средство за контрол и защита (манометър) или не е снабден с предпазен клапан;
 • не се укрепват използваните бутилки с въглероден оксид, кислород, азот и други.

Вижте и нашата процедура за всичко, което трябва да направим, за да изпълним изискванията за безопасната експоатация на повдигателни съоръжения:

Процедура за организация на безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения – кранове и телфери

Електробезопасност

Допуска се експлоатация на работно оборудване, което не осигурява безопасност на работещите срещу риск от поражения от електрически ток при директен или индиректен допир!

Най-често срещаните нарушения в това отношение са:

 • допуска се експлоатация на ел. инсталации и съоръжения с открити тоководещи части;
 • Липса на периодични измервания на импеданса на контура “фаза – защитен проводник” и нерегламентирани срокове за извършване на тези измервания.
 • Не се спазва периодиката за изпитване на изправността на заземителните уредби.
 • Допуска се експлоатация на ел. машини и съоръжения (хидравлични преси, валове и други) незащитени срещу индиректен и директен допир.
 • На електротехническия персонал не са осигурени лични предпазни средства, използвани при работа в електрически уредби и мрежи.
 • Допускат се до работа лица, обслужващи електрически уредби и съоръжения без да притежават правоспособност.
 • Не се извършват периодични проверки за изправността на ръчните ел. инструменти.
 • Допуска се експлоатация на: необезопасени ел. табла – не са заключени, нестандартни вложки на стопяемите предпазители, без еднолинейни схеми, липсва свободно място за удобно обслужване на монтираните в тях апарати.

Хигиена на труда

Основният вреден фактор е шумът. Проверките показват, че източници на шума са мелници, преси, смесителни инсталации и други съоръжения.

От наблюденията по работни места е констатирано, че не са приложени всички необходими технически решения в зависимост от технологичните възможности за неговото ограничаване (екрани, кожуси, покрития, звукоизолиращи кабини за персонала и т.н.). Намаляването на нивото на шума при източника на неговото възникване е най-ефективно, когато мерките са предприети още в етапа на проектиране на предприятията.

Основните нарушения включват:

 • Не са извършват най-малко веднъж в годината проверки на работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки ли по-високи от допустимите.
 • Работещите при шум над долната граница за предприемане на действие не са достатъчно информирани и обучени за рисковете от експозиция на шум и правилно ползване на средствата за защита на слуха. Често работещите не ползват предоставените им лични предпазни средства.
 • Установени са работни места с недостатъчната осветеност на работните места с малък брой осветителни тела. Липсват, а там където има, в много случаи не се изпълняват графици за поддръжка, почистване, подмяна и ремонт на осветителните инсталации.
 • Не се спазват нормативните изисквания относно периодичния контрол и честотата на измерванията за осветеност на работните места.

ВИЖТЕ ОЩЕ И:

Контрол на изпаренията при обработка на пластмаси

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар