Това са данни от проведената през 2009 г. извънредна национална кампания № 6 “Спазване на трудовото законодателство в предприятия за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци и в предприятия за производство на вина”.

Макар и проведена преди повече от 10 години, данните за установените при кампанията нарушения и пропуски могат да ни бъдат полезни и сега  и да ги използваме като отправна точка за преглед на организацията и дейностите по ЗБУТ при нас, ако сме в този сектор.

По време на кампанията са проверени 159 предприятия:

 • 82 за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
 • 77 предприятия за производство на вина.

В предприятията към момента на проверките са работили 7508 лица, от които 4246 жени. Констатирани се 1245 броя нарушения.

Установените нарушения на законовите норми се разпределят както следва:

В предприятия за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци са установени 484 броя нарушения по ЗБУТ:

 • по организация на дейността за осигуряване на ЗБУТ – 274 броя;
 • по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси – 144 броя;
 • по хигиена на труда – 66 броя.

В предприятия за производство на вина са установени 601 броя нарушения, от които 454 броя по ЗБУТ.

Оценка на риска и мерки

В някои случаи изготвените оценки на риска не са актуални или са формални.

Най-често оценката на риска не е актуализирана във връзка с настъпили промени свързани с:

 • въвеждане на нови производствени процеси, оборудване или продукти,
 • нови сгради и помещения.

По отношение на утвърдените мерки се забелязва механично повторение на няколко общи мероприятия насочени преди всичко за предпазване от въздействието на рисковите фактори чрез предоставяне и използване на лични предпазни средства, а не към премахване на причините за риска и влагане на финансови средства в изграждане на колективни средства за защита.

Вижте запис от наше обучение, в което одискутираме изискванията за организация за извършване на оценката на риска:

Предписанията са свързани с необходимостта в програмите за минимизиране на риска да се включат мерки, които касаят конкретното производство и които могат реално да доведат до отстраняване или ограничаване на риска.

Пример за добра практика:

Работодателят е предоставил на работниците и служителите цялостната информация за рисковете, които съществуват при работа, както и предприетите мерки за тяхното отстраняване.

Организация и провеждане на инструктажи

Голям брой нарушения са установени по отношение на организацията и провеждането на инструктажите на работниците и служителите - 11 % от общият брой на нарушенията по организация и управление на дейността по ЗБУТ.

Периодичния инструктаж в някои предприятия се провежда формално и не се спазват периодичността. Същият не се използва като форма да се заостри вниманието на персонала към идентифицираните рискове и да се разясняват мерките, които се вземат за недопускане на злополуки и аварии.

Не се извършва допълване на инструктажа на работното място с обучение на работещите, чиято работа е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора - липсват протоколи в досиетата.

Съоръжения с повишена опасност

По време на проверките е установено, че в предприятията и от двата бранша се използват различни по предназначение и действие съоръжения с повишена опасност – съдове под налягане, парни и водогрейни котли, повдигателни съоръжения, газови съоръжения и инсталации.

При тяхната експлоатация, поддържане и ремонт са допуснати следните основни нарушения:

 • не е изготвен списък на използваните съоръжения с повишена опасност, като основната причина за това е не идентифицирането им като такива от самите работодатели;
 • не са осигурени метрологично манометрите на експлоатираните автоклави, бланшори и котли;
 • експлоатират се електротелфери без устройство предотвратяващо падането на товарозахватни приспособления, окачени на куките;
 • не са извършени периодични проверки за установяване на състоянието на повдигателните съоръжения (ел. телфери).

Безопасност на оборудването

Относно безопасната експлоатация на работното оборудване прави впечатление, че най-срещаното нарушение е липсващи предпазни ограждения на движещи се части на използваните машини и съоръжения - експлоатират се машини за термична обработка на чушки с необезопасено пусково устройство, машини за измиване на бутилки с отворени предпазни капаци и др.

В предприятията за производство на вина често срещано нарушение е експлоатиране на бутилки под налягане с азот или въглероден диоксид без да са изпълнени изискванията за укрепване срещу падане.

Констатирани се нарушения и по отношение обезопасеността на работните места - не осигурен безопасен достъп до покрива на ферментационните съдове за вино, не е обезопасена площадка на приемна рампа и др.

Транспортни средства

В много от предприятията се установява, че експлоатацията на транспортните средства (мотокари и електрокари) се извършва от неправоспособни и неупълномощени лица.

Вижте нашите указания за правилна организация на експлоатацията на електрокари и мотокари:

Процедура за организация на безопасната експлоатация на електрокари и мотокари

Риск от поражение от електрически ток

Най-голям брой нарушения в областта на безопасността на труда се констатира по отношение безопасността на работещите от риск срещу поражение от електрически ток. Тези нарушения са над 20% от общия брой на констатираните нарушения в областта на безопасността на труда.

Повишената влажност при работа в предприятията и от двата бранша изисква стриктно изпълнение на нормативните изисквания за безопасна експлоатация на електрическите машини и съоръжения.

Текучеството и липсата на квалифицирана работна ръка, като цяло в хранителната промишленост, затруднява работодателите при изпълнение на задължението им да назначат лице с изискваната съгласно нормативните документи правоспособност и квалификация, който да отговаря за експлоатацията на електрообзавеждането.

В по-малките предприятия няма назначен ел.техник и обслужването се извършва от външно лице или фирма, което води до допускането на повече нарушения свързани със защитата на експонираните работещи срещу риск от директен или индиректен контакт с електрически ток.

Най-срещаните нарушения са свързани с:

 • липсата на проверки за техническото състояние на заземителните уредби
 • липса на регламентиране на срокове на измерване импеданса на контура „фаза – защитен проводник”,
 • не се извършват периодични измервания на преходното съпротивление на заземителите на защитната и мълниезащитната заземителни инсталации,
 • незаземени машини и др.

Хигиена на труда

Положително е, че изискванията, свързани с осигуряване на санитарно-бутови помещения като цяло се спазват.

Основно нарушение в предприятията за производство на вина е по отношение на липсата на измервания на концентрацията на въглероден диоксид и серен диоксид през периода на първичното винопроизводство.

Има работодатели, които не са организирали провеждането на периодични медицински прегледи на работещите. В някои предприятия работодателите са направили графици за извършване на периодичните медицински прегледи на работещите през месец декември, когато броят им е значително намалял поради неактивния сезон на работа.


ВИЖТЕ ОЩЕ И:

Рискове и мерки при производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар