Автор: Пламена Гагова *

ВЪВЕДЕНИЕ

Нивото на развитие на транспортната система e една от най-важните характеристики на технологичният прогрес. Необходимостта от високо развита транспортна система е допълнително подсилена чрез интегриране в европейската и международната транспортни системи.

Една от основните задачи, които се решават ежедневно е правилната организация на работата на водачите. Българските предприятия за вътрешен и международен превоз на товари прилагат правилата на ЕС, Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози, както и националното законодателство.

ИЗЛОЖЕНИЕ

1. Преглед на нормативната уредба, регулираща времето за управление, прекъсвания и почивки на водачите при товарни превози.

Изискванията относно времето за управление, прекъсвания и почивки на водачите са определени в:

  • Регламент (ЕО) N561/2006 на Европейския парламент и съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт;
  • Европейска спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR);
  • Националното законодателство (Закон за автомобилните превози, Наредба № 12, Наредба № 11 и др.)

При определяне изискванията, които се прилагат по отношение на времето за управление/кормуване, прекъсвания и почивки на водачите се вземат под внимание следните фактори: вида на превоза, типа на превозното средство, държавата на регистрация на превозното средство, държавите през които се извършва превоза (при международни превози).

На фиг. 1 е посочено в кои случаи, какъв нормативен акт се прилага. В табл. 1. е направен сравнителен анализ на изискванията относно времето за управление, прекъсвания и почивки на водачите съгласно регламент Регламент (ЕО) N561/2006 и AETR.

Международни пътувания през страните, които са извън ЕС, но са подписали спогодба по AETR са обект на AETR. За пътувания, които са отчасти в ЕС и отчасти в страни, които не са нито в ЕС, нито подписали по AETR, правила на ЕС ще се прилага за тази част от пътуването, която е в ЕС. Страни извън ЕС и AETR са вероятно да имат свои собствени
разпоредби за часовете на водачите, които трябва да се спазва, докато шофирате в тази страна.

rabotno-vreme-vodachi-MPS
Табл. 1. Сравнителен анализ за съдържанието на AETR и Регламент (ЕО) N561/2006
rabotno-vreme-vodachi-MPS-2
2. Примерни разпределения на времето времето за управление, прекъсвания и почивки на водачите съгласно Регламент (ЕО) N561/2006.

След период на управление на не повече от 4,5 часа, водачът трябва веднага да си вземе почивка от най-малко 45 минути, освен ако той не предвижда да вземе дневна или седмична почивка.

Почивка, ползвана по този начин, не трябва да се прекъсва (фиг.2).

rabotno-vreme-vodachi-MPS-fig2

Кормуването (управлението) се дели на дневно, седмично и двуседмично:

rabotno-vreme-vodachi-MPS-fig3

- Седмично кормуване - Максималният лимит на седмичното кормуване е 56 часа за фиксирана седмица. Фиксираната седмица започва в 00.00 в понеделник и завършва в 24.00 на следващата неделя (таб. 2).

rabotno-vreme-vodachi-MPS-tab2
- Двуседмичен лимит на кормуване - Максимално разрешено кормуване за период от 2 седмици е 90 часа (фиг.4).
rabotno-vreme-vodachi-MPS-fig4
На таб. 3 е представена диаграма за организиране кормуването за период от 1 седмица и за период от 2 седмици:
rabotno-vreme-vodachi-MPS-tab3

3. Модел на времето за един оборот по маршрута.

При организация на превозите на товари на дълги разстояния правилния разчет на работа и работното време на водача са част от един цикъл наречен товарен оборот to. Времето за извършване на един оборот включва в себе си времете за движение на автомобила; за почивки на водача; товаро-разстоварна дейност; техничеко обслужване:
rabotno-vreme-vodachi-MPS-form1
Оптимизирането на to свързано с работното време на водача ще улесни както планирането на превоза така и ще минимизира риска от превишаване на строгото регламентираното работно време и престой на водача. След като заместим част от величинити, които не са в пряка зависимост с работата на водача и въведем времето за кормуване и престой ще можем да изчислим чистото време за превоз на товара съобразно работата на водача. Моделът дава възможност не само да се изчисли правилно работното време на водача, но и чрез него могат да се сравняват различни видове пътни маршрути, от които транспортната фирма може да избира конкретен маршрут. При превоз на извънгабаритни товари, при които избора на безпрепятствен маршрут е от голямо значение модела предлага планирането на товаро-разстоварните процеси да съвпадат с по големите задължително почивки на водача.

На фиг. 5 е представена последователността от стъпки за определяне на tов.
rabotno-vreme-vodachi-MPS-fig5
Стойността на един оборот спрямо работното време и престой на водача се определя по следния начин:

rabotno-vreme-vodachi-MPS-form2
4. Планиране работата на водача по конкретен маршрут.

На фиг. 6 е показан конкретен маршрут Русе-Виена-Русе

rabotno-vreme-vodachi-MPS-fig6
Дължина на маршрута 2266 км; отчетено време за изминаване на маршрута 15 часа; един водач по маршрута; вид на товара – 33 броя ЕП tов = 25,18 + 6 + 27,33 + 4,3=63,01 ч.
Разпределение на времето за работа и почивки на водача е показано на фиг.7
rabotno-vreme-vodachi-MPS-fig7
Първият ден водача кормува 8,57h и има две почивки по 45 min и една товарна операция от 1,5 h. Вторият ден водачът кормува 6,23 h, една почивка от 45 min., една товарна и една разстоварна операция общо 3 h. Третият ден водача има само кормуване 9 h и две 45 min почивки. Четвъртият ден водача ще има 5,8 h кормуване, 45 min почивка, 1,5 h за разтоварни операции и 1 h друга работа.

Моделът позволява като се знае дължината на маршрута, броя на товароразтоварните пунктове и отчетеното до момента отработено време на водача за изминалите 2 седмици да се организира следващия превоз. По същият метод може да се изчисли и времето за един оборот по даден маршрут спрямо работното време с двама водачи, което ще намали  значително времето за оборота по маршрута.

Моделът за предварително изчисляване на даден маршрут спрямо работното време на водача решава важни организационни въпроси на ръководителя като:
- възможност за реален разчет на работата;
- плановост на превозите;
- обвързване на задължителните 24-часови седмични почивки с текущите ремонти;
- спазване на нормативните уредби спрямо работното време и престоя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Използването на модел за предварително изчисляване на различни процеси от товарните превози на дълги разстояния значително може да улесни организацията на превозите. Съвременното развитие на автомобилният транспорт е свързно с оптималното използване на всички възможности както на самия автомобил така и на водача. Това изисква едновременно отчитане на възможностите на водача и на законовите уредби. В тази насока предложения модел за определяне на един оборот на водача дава възможност изцяло да се
следят изискванията и да се получава максимална адаптивност за реализация на транспортния превоз на дълги разстояния по най – добрия начин.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Пенчева В, Д. Симеонов “Взаимодействие на видовете транспорт”, РУ”Ангел Кънчев”, 2001.
[2] Пенчева В.,Абаджиев Й., Асенов А. Ефективност на контролната дейнoст в областта на автомобилния транспорт. Научни трудове на Русенския университет. том 47, серия 4, 2008 г.
[3] Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт;
[4] Асенов А, В. Пенчева Лабораторен модел с дигитален тахограф за симулиране и оценка работата на водач и автомобил. Научни трудове на Русенския университет. том 47, серия 4, 2008 г.
[5] AETR.

За контакти: маг. инж. икон. Пламена Гагова, докторант в Катедра „Транспорт”, Русенски Университет “Ангел Кънчев”, тел.: 0888/874-804, Е-mail: pgagova@uni-rise.bg

Изследванията са подкрепени по договор № BG051PO001-3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

*НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2011, том 50, серия 4

ВИЖТЕ ОЩЕ И:

Най-добри практики относно обезопасяване на товара при автомобилен транспорт

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар