Опасни вещества при ремонт на автомобили

Работещите в сектора „Ремонт на моторни превозни средства” са изложени на различни опасни вещества (напр. бои, лепила, разтворители, двигателни масла, дим от отработените
газове и при заваряване). От съществено значение е, че рисковете, произтичащи от експозицията на всяко вещество се оценяват, предотвратяват и контролират, за да се избегнат здравословни проблеми.

Източници на експозиция, опасни вещества и основни рискове

Опасни вещества при боядисване чрез пръскане

Много сервизи за ремонт на МПС използват бои с изоцианов втвърдител, който се среща в някои бои на водна основа и при почти всички лакове. Продължителната експозиция на изоцианат може да причини сериозна и трайна астма.

Основният източник за експозиция на изоцианат е боядисването чрез пръскане, въпреки че такава може да възникне също и при почистване на пистолета за пръскане. За да избегнете експозицията на риск от астма Вие трябва да:

 • Използвате камера за пръскане.
 • Използвате пълен набор от лични предпазни средства.

Камерите за пръскане следва да бъдат вентилирани и да работят на малко по-ниска температура, отколкото околната среда (в т.ч. при понижено налягане), за да се предотврати излизането на мъглата от боя от работното място.

Работещите следва да използват лични предпазни средства и дихателен апарат със самостоятелно захранване (изолиращ апарат), когато пръскат с продукти, съдържащи изоцианати.

Всички работещи трябва да носят маските правилно и да проверяват дали са в добро състояние.

От 24 август 2023 година с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (т. 74 на Приложение XVII) в Европейския съюз е въведено задължително обучение за всички лица, които работя с диизоцианати! Вижте повече тук.

Експозиция на отработени газове

Отработените газове от превозното средство могат да предизвикат възпаление на очите и дихателната система, и са риск за здравето, ако димът от двигателя, който съдържа въглероден оксид, бъде вдишан. Продължителната експозиция на димове от дизелови двигатели, особено синия или черен дим, може да доведе до кашлица и затруднено
дишане.

Продължително повтаряща се експозиция може да увеличи риска от рак на белия дроб.

Какви са препоръчителните превантивни мерки?

Поддържайте работното място добре вентилирано. Инсталирайте смукателна система, за изтегляне на отработените газове, особено при работа в каналите за преглед.

Експозиция на дим при заваряване

Димът, който се отделя при заваряване, рязане и други дейности, включващи топлина може да причини сухота в гърлото, кашлица, стягане в гърдите и затруднено дишане. При
продължителната експозиция на вредни димове и газове, по време на заваряване, могат да настъпят изменения в белите дробове.

Експозиция на дим при заваряване

Какви са препоръчителните превантивни мерки?

Трябва да има локална вентилация или мобилна система за изтегляне със смукателен вентилатор.

Експозиция на отработени масла

Честия и продължителен контакт с отработени двигателни масла може да причини дерматит и други кожни заболявания, вкл. рак на кожата.

Експозиция на отработени масла

Какви са препоръчаните превантивни мерки?

Трябва да избягвате всеки ненужен контакт с отработени двигателни масла. Също така Вие трябва да носите предпазно облекло, което трябва да бъде почиствано или заменяно
редовно, и да поддържате високи стандарти на лична хигиена.

Помещенията и оборудването трябва да бъдат почиствани редовно и най-малко, в края на всеки работен ден.

Експозиция на разтворители

При ремонтните дейности на автомобилите разтворителите се използват, преди всичко като разредител, за почистване на части. Някои разтворители са на водна основа, но много други съдържат опасни вещества. Честия или продължителен контакт с разтворители може да премахне защитния мастен слой на кожата и да причини дерматит.

Някои разтворители могат да бъдат опасни при вдишване. Научете повече за разтворителите, които използвате. Прочетете информационните листове за безопасност и етикетите на контейнерите.

Какви са препоръчаните превантивни мерки?

За да се предпазите от експозиция на опасни разтворители, запомнете, че Вие трябва да:

 • Когато е възможно, да замените опасните продукти с други, които са помалко опасни или не съдържат опасности.
 • Работите в добре проветрени места със смукателна система.
 • Използвате локална аспирация, когато е възможно.
 • Носите маска, когато е необходимо.
 • Носите подходящия тип ръкавици, за да избегнете риска от дерматит.

Рискове, свързани със складирането на опасни вещества

Складиране на опасни вещества

Неправилното складирене на опасни вещества също може да доведе до злополуки. В резултат на неправилно съхранение може да се стигне и до пожари с отделяне на токсични вещества.

Какви са препоръчаните превантивни мерки?

 • Организирайте правилно складирането.
 • Уверете се, че оформлението/подредбата дава възможност за съвместимост на продуктите.
 • Съхранявайте опаковките затворени, далеч от пряка слънчева светлина и източници на запалване, в сухо, добре проветрено място при стайна температура.
 • Уверете се, че подовете в склада са водоустойчиви и по-ниски, с оглед образуването на басейн, така че в случай на случайно разливане от помещението да не могат да излязат течности.
 • Уверете се, че всички контейнери са надлежно етикетирани.
 • Уверете се, че всички ползватели имат достъп до информационните листове за безопасност.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар