С какво се различава началният инструктаж на новопостъпили от този на външни лица

Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. изисква да се провежда начален инструктаж на шест групи лица, две от които са:

 • лицата, които постъпват на работа;
 • работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието.

На първо място е необходимо да направим разлика между лица, които ще работят на територията на предприятието и посетители в производствени звена.

За вторите в наредбата е указано, че работодателят решава как ще се провежда инструктажа и как ще се документира. Той може да реши и на тях да прави начален инструктаж, което означава, че и за тях трябва да се определи първо какво ще съдържа инструктажа.

Нека сега да разгледаме двата посочени по-горе инструктажа, изискванията за тях и техните програми.

Начален инструктаж на новопостъпили

Началният инструктаж на постъпващите на работа се извършва задължително по програма, посочена в чл. 12, ал. 2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Програмата е разделена на три части:

 1. въпроси от общ характер - 10 подточки.
 2. въпроси, свързани със съответната дейност или професия - с 9 подточки.
 3. въпроси, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа, съдържащи се в Кодекси за добра практика, както и в ръководства, наръчници, дипляни, информационни листове или други материали за превенция на рисковете при работа на работните места и при използване на работното оборудване.

Както виждате, програмата за начален инструктаж е доста богата. Обръщаме внимание, че тя е задължителна по наредба и утвърдената програма във вашата фирма трябва на практика да я повтаря, като в добрия случай към всяка точка ще има препратка към някакъв фирмен документ.

Също така, за определени дейности има определена и минимална продължителност на началния инструктаж на новопостъпили в приложение 3 на наредбата, например:

 • при работа с опасни химични вещества и смеси - 1 ден
 • при строителни и монтажни работи - 1 ден
 • при обслужване на машини, съоръжения и технологични процеси с повишена опасност - 1 ден

Както обикновено казвам по време на нашите обучения по ЗБУТ, това означава, че в тези случаи няма как новопостъпилият да стигне до работното си място в първия работен ден или поне инструктажът на работното място ще започне едва на следващия ден.

От казаното до тук става ясно, че няма как и на лица от външни фирми, които ще работят на наша територия, да се провежда начален инструктаж по същата програма.

Начален инструктаж на лица от външни фирми

На първо място е добре ясно да определим и разберем за кои лица се отнася изискването, т.е. кои считаме за такива лица, а не за посетители. По този въпрос вижте статията Кога има лица от външни фирми, за които трябва начален инструктаж.

В чл. 2, ал. 2 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. е посочено, че

 Работодателят писмено определя:
3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа;

Това означава, че щом програмата за начален инструктаж на новопостъпили и за начален инструктаж на лица от външни фирми, които ще работят на наша територия, се различават, то е логично да имаме две различни писмено определени програми за инструктаж.

С какво ще е необходимо да запознаем работещите от външни фирми?

На първо място да напомним, че в такива случаи е необходимо да има сключено т. нар. "споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ".

Основната цел на това споразумение е взаимно информиране за рисковете при работа и координиране на дейностите си за предпазване на работещите от тези рискове.

Тръгвайки от тази отправна точка, то ние ще запознаем тези външни лица с опасностите и рисковете на територията на предприятието  - работно оборудване и технологични процеси, фактори на работната среда, пътни маршрути и опасни зони (вкл. шахти, асансьори и др.), транспортни средства.

В допълнение ще е необходимо да укажем нашите изисквания за поведение и мерки, с които външните лица да се защитят от наличните опасности.

Особено внимание можем да обърнем на организацията на движението в района на предприятието и изискванията ни за безопасност.

Втората ни тема може да е свързана със запознаване с възникнали инциденти (не само злополуки, но и т. нар. "почти инциденти") с лица от външни фирми, както и да посочим примери за допускани грешки и нарушения от лица от външни фирми.

Подходящо е част от програмата да бъде и начина за уведомяване при възникнал инцидент и възможностите за оказване на първа помощ. Например може да имаме специални телефони, да имаме медицинско лице на територията на пердприятието.

Задължителна част от програмата ще бъдат и начините за безопасна евакуация на временно пребиваващи в обекта при възникване на извънредна ситуация.

Други теми могат да са свързани с:

 • задължителни лични предпазни средства на територията на предприятието;
 • правила за допускане до работа по енергийни уредби;
 • знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
 • изисквания за безопасна работа и съхранение на опасни химични вещества и смеси, използвани от работещите от други предприятия.

Продължителност на началния инструктаж на работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието

В чл. 11, ал. 3 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. е посочено, че

За необхванатите в приложението дейности и видове работи продължителността на инструктажа се определя от работодателя.

Това означава, че в нашата заповед (или друг писмен документ), с която определяме видовете инструктажи, трябва да сме предвидили колко ще продължи началния инструктаж на лица от външни фирми.

Това има смисъл не само за документацията, но и при организацията на работата на лица от външни фирми. Имайки предвид определената продължителност, ще можем да предупредим нашия контрактор, за да предвиди той съответното време, а не да бъде изненадан.

По същия начин и ние ще можем да планираме по-добре работата си, знаейки колко време ще е необходимо да отделим за да проведем инструиктаж на лица от външни фирми.

Не може да се даде еднозначен отговор колко да бъде продължителността, защото това ще зависи от дейността на нашата фирма. В някои случаи може и 15 минути да са достатъчни, а в други половин или дори цял час.

В особено рискови производства можем да предвидим и тест за проверка на знанията, т.е. да проверим какво са разбрали работещите от въшни фирми и какво са запомнили.

Образци на документи, които можете да използвате:

Още за инструктажи в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📙  Ако искате да знаете всичко за организацията и необходимата документация при провеждане на инструктажи, то за това ще Ви помогне нашaта секция с процедури, образци, указания и записи от обучения за инструктажи.

📑 За правилният начин на документиране сме събрали на едно място над 20 основни правила за документиране, основани на добрите практики, резултати от проверки на инспекция по труда и спазване на нормативните изисквания.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

2 мнения за “С какво се различава началният инструктаж на новопостъпили от този на външни лица”

 1. Здравейте,
  Инструктажът на работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието отново ли трябва да се документира в стандартната книга за инструктаж, или може да се определи друга форма на документиране?

  • Инструктажът на работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието трябва да се документира във формата на книгата за начален инструктаж.
   Може да имате две книги – една книга за начален инструктаж на новоназначени и една за начален инструктаж за работещи от външни фирми.
   Друг форма се позволява само за документиране на инструктажа на посетители.