Kонтрол на метален скрап и реагиране при инциденти с радиоактивен скрап

Съществуват различни пътища за попадане на радиоактивни вещества в металния скрап и в случай, че не бъдат открити в процеса на претопяване, същите могат да попаднат в черните или цветните метали. Това може да довете до вредни последствия за здравето на работещите и населението и радиоактивно замърсяване на околната среда, така и до негативни икономически, търговски и социални последици.

По принцип, потенциалният радиационен риск за здравето на хората и околната среда при инциденти с радиоактивен скрап не е голям, тъй като в повечето случаи мощността на дозата е до около 10 пъти над естествения радиационен гама-фон, но независимо от това рискът не трябва да бъде пренебрегван от гледна точка на радиационната защита. Макар и рядко, има случаи, при които радиационните последствия от инциденти, свързани с радиоактивен скрап, са били изключително тежки за лица от населението и за околната среда.

Информация за такива инциденти, станали по света, е публикувана от Международната агенция по атомна енергия, която е регистрирала 15 инцидента с 31 смъртни алучая в резултат на преоблъчване от неконтролирани радиоактивни източници.

Целта на настоящата разработка е да проучи и обсъди отговорностите и функциите на съответните длъжностни лица, работещи във фирми и организации, които събират, превозват, складират и търгуват с метален скрап, товаро-разтоварни пунктове за скрап, обекти за раздробяване на скрап и да определи мерките и действията за предотвратяване на инциденти с радиоактивен скрап, както и реда за реагиране при възникване на такива инциденти.

Какво е радиоактивен скрап?

Терминът “радиоактивен скрап” означава метален скрап (т.е. отпадъчни метали, предназначени за рециклиране и повторно използване след претопяване), в който са попаднали радиоактивни източници или вещества, радиоактивно замърсени метали (повърхностно или обемно замърсени с радиоактивни вещества) или активирани метални детайли.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.