Тези информационни листове са част от Международните информационни листове за професиите. 
Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес. Това дава възможност за избор на различни методи за предотвратяване на трудови злополуки и професионални заболявания. 

Кой изпълнява длъжността взривник?

Това е работник, който възпламенява експлозиви, за да раздроби или отдели плътни (монолитни) формации като скали, земна маса или да разруши зидария в мини, при гражданско строителство, на строителни обекти и проучвателно-сондажни работи и т. н.

Опасности при тази работа

 • Преждевременният взрив може да причини разрушаване на стени и покриви върху самия взривник и неговото затрупване от отломки;
 • Взривникът може да бъде наранен от летящи камъни или други отломки;
 • Ръчното презареждане на невзривили се заряди може да е причина за експлозия в непосредствена близост до взривника;
 • Случайна, неконтролирана детонация може да бъде предизвикана по време на транспортиране и боравене с експлозивите;
 • Димът, който се отделя при взрива, е опасен за здравето и в някои случаи може да предизвика остро отравяне;
 • При движението по неравен терен и хлъзгави повърхности или катеренето по скали взривникът може да се подхлъзне, спъне и падне;

Професионални опасности

Опасности, които могат да доведат до трудови злополуки: 

 • наранявания от експлозия при пренасяне и манипулация с експлозиви, поради отделяне на невзривили се пълнители или поради не на време произведен взрив причинен от статично електричество, паразитни ел. смущения, нагряване, йонизиращи лъчения и т. н.;
 • падания при движение по неравен терен или хлъзгави повърхности, при качване или спускане от стълби, скали, изкопи и пресечен терен;
 • удар от падащи предмети – летящи отломки и метални парчета при произвеждане на експлозия;
 • наранявания, причинени от ударна вълна;
 • наранявания, причинени от срутване на стени и покриви при вторичен взрив (например взрив на метан във въглищни мини), преждевременно взривяване на заряда или при свличане на скали;
 • механични наранявания при пробиване на дупки за поставяне на заряд;
 • разкъсвания, порязвания или убождания, причинени от остри краища на скали или метални късове;
 • ухапвания и ужилвания от змии, гризачи, скорпиони и други насекоми в открити терени и мини;
 • различни травми включително загуба на слух, причинени от експлозия в близост до взривника, дължаща се на човешка грешка.

Физичен риск:

 • слънчеви изгаряния при излагане на пряка слънчева светлина;
 • експозиция на високи нива на шум от механично оборудване (например ударна бормашина) или от произведени експлозии;
 • експозиция на влиянието на факторите на околната среда (ниски или високи температури, дъжд, сняг, вятър на открито, прах в мините и т. н.);
 • експозиция на йонизиращи лъчения в подземни мини (например радон, ураниеви и фосфатни мини).

Химичен риск:

 • Експозиция на кожата на въздействието на нитроглицерин, ТNT (тротил) и други взривни вещества и техните изпарения (дим);
 • Отравяния, поради вдишване на взривни газове при боравене с експлозиви;
 • Експозиция на високи концентрации на прах във въздуха в частност веднага след взривяването или по време на разрушителни работи (виж Забележка 1);
 • Отравяния (остри и хронични), причинени от вдишване на отделен при взрива дим (виж Забележка 2);
 • Задушаване в резултат от липса на кислород във въздуха в мини веднага след взрив;
 • Зачервяване на очите и лигавиците от отделен при взрива дим;
 • Експозиция на прах в частност при пробивни работи.

Биологичен риск:

Не е идентифициран специфичен биологичен риск за тази професия. Но такъв риск може да съществува в някои изоставени мини поради натрупване на екскременти на прилепи или инфекции, пренасяни от кърлежи, живеещи в пещери.

Ергономични, психосоциални и организационни фактори:

 • Физическо натоварване на горните и долните крайници при боравене и местене на тежки товари (в частност по неравен терен);
 • Психологични проблеми (стрес), причинени от продължително пребиваване в състояние на тревожност при работа с експлозиви;
 • Увреждане на периферната нервна система и отслабващи травми на мускулните връзки (сухожилията) на ръката, като резултат от излагане на вибрации по време на извършване на пробивни работи.

Мерки за предотвратяване на рисковете

 • Взривниците трябва да преминават задълбочено обучение и да се подлагат на периодични изпити за придобиване и поддържане на правоспособност за упражняване на тази професия;
 • В никакъв случай да не се пуши, да не се разрешава на други да пушат в близост при работа с експлозиви;
 • Да се познават в подробности и да се спазват стриктно установените правила за безопасност при съхранение, транспортиране и работа с експлозиви;
 • Винаги да се избират и използват подходящи за особеностите на извършваната работа лични предпазни средства;
 • Преди извършване на взривни работи да се подготвят и да се използват подходящи заслони (виж Забележка 3);
 • Да се използват само дървени шомполи за натъпкване на заряда, да не се натъпква със силен натиск;
 • Да се проверява мястото, където ще се извършва взрива, да няма източници на паразитни електрически заряди, статично електричество, силни йонизиращи лъчения, които могат да станат причина за преждевременно взривяване на заряда;
 • Да се повери за наличие на невзривили се заряди и те да се обезвредят преди подновяване на взривните работи;
 • Да се носи подходящо за външните условия работно облекло при работа на открито;
 • Да се ползва респиратор при излагане на въздействие на битумни изпарения, прах, азбест и други.

Синоними на взривник

бомбаджия; детонатор, стрелец;

Определение и/или описание

 • Определя необходимата сила и вида на взривното вещество, зарежда и взривява експлозиви на повърхността или в подземни мини, шахти, кариери, изкопи, или каменоломни, за да раздроби или отдели камъни, минерали от монолитни образувания, изучава структурата на образуванията, за да определи количеството, типа и подходящото разположение на заряда.
 • Маркира мястото за взривни дупки и ги пробива или дава инструкции за пробиването, дълбочината и мястото на взривните дупки.
 • Опакова, поставя или изсипва взривното вещество, например динамит, амониев нитрат, барут, във взривната дупка и уплътнява заряда с шомпол.
 • Поставя сглобения капсул-детонатор и взрива в дупката на дълбочина, осигуряваща най-ефективен взрив.
 • Свързва проводниците с капсул-детонаторите и капачките на зарядите или запълва дупките с глина, дребни стърготини, пясък или друг материал.
 • Уплътнява материалите за обезопасяване на заряда и защита от изхвърляне на заряда от дупката от взривната вълна.
 • Проверява периметъра на взривните работи с цел да се увери, че са спазени правилата за безопасност и сигнализира преди взривяване на заряда на работниците да напуснат зоната на взрива.
 • Свързва проводниците към електрически запалващи устройства и натиска или завърта ключа или бутона за детониране на единичен или множество заряди.
 • Може да съхранява предоставени по опис експлозиви.
 • Може да транспортира експлозиви от склада до зоната на взривяване, използвайки лекотоварен камион.
 • Може да изисква представяне на съответни разрешителни за извършване на взривни работи.

Родствени и по-тясно специализирани професии

Ръководител на взривни работи, взривен работник, взривен оператор, превозвач на взривни вещества, товарач на експлозиви и боеприпаси, сондьор – взривник, инструктор по взривни работи.

Изпълнявани операции

Почиства; съгласува; пресмята; съставя; свързва; покрива; нагъва; реже; доставя; проектира; взривява; разполага; документира; пробива; управлява; оценява; запълва; възпламенява; инициира; вмъква; проверява; инвентаризира; повдига; товари; разполага; подържа (техн. състояние); маркира; измерва; опакова; поставя; изсипва; подрежда; сигнализира; съхранява; разглобява; ръководи; запълва; изпитва; обучава; транспортира; предупреждава

Използвани инструменти и оборудване

 • ръчни инструменти със защита срещу искрене;
 • взривни галванизатори;
 • взривни машини (капсул-детонатори, разреждащи или последващи кондензатори);
 • тест-имитатори за взривни машини;
 • мултицет;
 • монтажни клещи;
 • тестери за ел. вериги;
 • детонатори (спусъчни, ротационни бутони);
 • бормашини;
 • начелни лампи;
 • канджи;
 • осигурителни въжета и куки;
 • огледала;
 • безконтактни следящи системи (UPS);
 • лични предпазни средства;
 • щанца и шпатула за барут;
 • рулетка;
 • клещи за оголване на проводници.

Отрасли, където е разпространена посочената професия

Селско стопанство; гражданско строителство (вкл. строителство на язовири, пътно строителство, подводни работи и т. н.); геоложки проучвания; разрушаване на сгради; мини (подземни и открити); тръбопроводи, канализация; каменоломни).

Забележки

 1. Прах, който може да бъде вдишан и който се образува при експлозии, може да съдържа абсорбирани взривни газове.
 2. Взривните газове имат различни състави в зависимост от използваните експлозиви, вида на скалния пласт, но най-опасните компоненти са азотен оксид и въглероден окис.
 3. Статистиката сочи, че много от злополуките с взривници са поради липсата или невъзможността да се използва подходящ заслон.
 4. В някои мини – от сулфидно-съдържащи руди, взривовете могат да бъдат причинени от екзотермични реакции на рудата с кислорода във въздуха или с някои компоненти на зарядите.
 5. Според някои източници взривниците са изложени на повишен риск от множествена миелома и рак на носните лигавици.

Литература

Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, 3rd Ed., ILO, Geneva, 1983, Vol.2, p. 295-287.

Hopler, A.B.: BlasterХs Handbook. 17th Ed.. ISEE, 1988, 742 pp.

Daratany, A.J.: Blasting and explosion safety training manual. Eastside Service Co. Pub., Long Beach,1985, 282 pp.

Въпросник на ИТ „Дейности при аварии“

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар