Тези информационни листове са част от Международните информационни листове за професиите.
Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес.

Кой изпълнява длъжността лепач (тапетаджията, мокетаджията, паркетаджията)?

Това е работник, който слепва такива материали като хартия, тъкани, кожа, дърво, метал, стъкло, гума и пластмаса

Опасности при тази работа

 • Някои лепила съдържат химични вещества, които са опасни за здравето. Лепачите, които ги използват, могат да получат различни телесни разстройства;
 • Някои лепила и други вещества, използвани в процеса на лепене, както и залепваните материали, са силно запалими, при използването им и при работа с тях съществува риск от пожар и взрив;
 • Работата на лепачите понякога включва преместване на тежести (например, рула материали) и монотонни, повтарящи се движения. С времето те могат да доведат до болки в гърба и ръцете.

 

Професионални опасности

Опасности, които могат да доведат до трудови злополуки:

 • падане от преносими стълби (по специално за тапетаджиите);
 • падане на тежки контейнери с лепила и контузии вследствие на падането;
 • порязвания при отваряне на контейнери с лепила;
 • травми при работа с механично оборудване, използвано за смесване и нанасяне на лепилата, например заплетени в машини или преса коса, брада, дрехи или пръсти;
 • пробиви на запушени наконечници за пулверизиране, които крият особена опасност за очите (по-специално при безвъздушно разпръскване);
 • взривове на контейнери и бутилки под налягане (виж Забележка 6);
 • изгаряния и увреждания на очите при работа (по-специално при пръскане) с разтопени лепила; изгаряния от горещи повърхности (например сешоари или нагреватели);
 • попадане на пръски на дразнители, алергени и други опасни течности (разтворители, течни лепила, силни алкални емулсии) върху очите и кожата;
 • отравяне с фасаген (виж Забележка 1);
 • залепване на пръстите с устойчиви лепила (виж Забележка 2);
 • травми, предизвикани от попадане на лепило под епидермиса на кожата (виж Забележка 3);
 • удар от електрически ток, предизвикан от директен или индиректен допир до неизправни електроинструменти (например електрически вентилатори и пръскачки), особено при работа с лепила на водна основа;
 • риск от пожар и взрив поради използване на горими разтворители и други пожароопасни материали;
 • взрив на въздушноводородни смеси, образуващи се, ако лепила с високо съдържание на алкални вещества случайно или по погрешка попаднат върху алуминий.

Физичен риск:

 • контакт с микровълнови лъчения, инфрачервени или ултравиолетови лъчи (използвани за сушене на лепилата и за вулканизация);
 • експозиция на прекомерно високи нива на шум, особено при пръскане на повърхности с лепила;

Химичен риск:

 • еритема, повишена чувствителност на кожата, контактни и соматични дерматози в следствие на контакта с разтворителите и техни пари с други компоненти на лепилото, по-специално епоксидни смоли, n-хексан, толу­ол, винилхлорид, акрилни състави и т. н.;
 • контактна депигментация на кожата (витилиго) при работещите, имащи контакт с неопренови лепила;
 • поява на мехури по кожата при контакт със съдържащи епихлорохидрин, например епоксидни лепила;
 • дразнене на очите от лепила или изпарения, съдържащи епихлорохидрин, хлорирани разтворители, толуол, ксилан;
 • задушаване при контакт с висока концентрация n-хексан;
 • дразнене на устната кухина, гърлото и носа от толуол, трихлоретилен, ксилан;
 • дразнене на дихателните пътища от пари на разтворители;
 • отравяне с въглероден окис от пренагрети стопени лепила;
 • пневмокониози от контакта с прах или влакна от неорганични изолационни материали;
 • енфизем от вдишване на пари на смесени алифатични разтворители и бензин;
 • енфизем, химически пневмонит и кръвотечения вследствие вдишване на течен бензол или ксилен;
 • стомашно-чревни разстройства поради поглъщане на малки количества от различни лепила, особено при размазване на винилови лепила;
 • полиневропатия (особено предизвикана от n-хексан);
 • депресия с мигренални главоболия, световъртеж, загуба на координация, ступор и кома в резултат от вдишване на акрилонитрил, циклохексана, толуол, ксилен, 1,1,1-трихлороетан и трихлороетилен;
 • изменения на кръвта и анемия при контакт с бензол (виж Забележки 5);
 • повишено кръвно налягане при контакт с диметилформамид;
 • увреждания на черния дроб от диметилформамид, тетрахидрофуран, винилхлорид;
 • канцерогенност (виж Забележка 7).

Биологичен риск:

Контакт с патогенни организми, които могат да се развиват в някои видове лепила.

Ергономични, психосоциални и организационни фактори:

 • травма от повтарящото се разтягане, например теносиновит, като резултат от монотонни многократно повторяеми движения при нанасяне на лепилото с четка, валяк или мече;
 • умора (особено умора в краката) при постоянно работещи в изправена поза;
 • изтръпване на краката и увреждания на коленете при мокетаджиите, паркетаджиите (балатум, мокет); използването на коленете за придвижване по покриваната повърхност може да предизвика бурсит;
 • разтягания, предизвикани от повдигането на тежки контейнери с лепила;
 • контакт с неприятни миризми, особено от лепила, съдържащи бактерициди;
 • токсикомания (виж Забележка 4).

 Мерки за предотвратяване на опасностите

 • Преди качване на преносими стълби или скелета, съоръженията трябва задължително да се огледат за повреди. Да не се използват стълби и скелета, поставени в неустойчиво положение или преносими стълби с хлъзгави стъпала;
 • Да се ползват нехлъзгащи се обувки;
 • При работа да се използват подходящи лични предпазни средства за защита на очите (защитни очила);
 • Да не се работи с органохалогенни разтворители (или лепила, съдържащи такива разтворители) в близост до открит огън или горещи повърхности; да не се пуши в близост;
 • Ръцете да се защитят с работни ръкавици, устойчиви на химични реактиви, но ако това е непрактично или невъзможно, да се използва защитен крем;
 • Да се осигурят ефективна принудителна вентилация, за да се предотврати замърсяването на въздуха на работното място; при необходимост да се предвиди локална аспирация;
 • Да се използват разтворители, чиито състав не включва n-хексан или съдържа много малки количества;
 • Да не се използва бензол като разтворител или лепила, съдържащи бензол. Използването на бензол е забранено от много национални и международни норми вкл. и от Българското и Европейското законодателство;
 • Да се осигурият удобни ортопедични обувки за лепачите, които постоянно работят в изправена поза.

Синоними на лепач

Работник по лепенето, сгъвач, циментировчик, паркетаджия и тапетаджия (строителство), работник фаянс и теракота, фаянсаджия, плочкаджия, мазач на лепила, работник по съединяване с лепила, тапицер (мебели) 

Определение и/или описание

 • Лепач — всеки отрасъл: Слепва такива материали като хартия, тъкани, кожа, дърво, метал, стъкло, гума или пластмаси, следвайки конкретни процедури: полага лепилото на повърхността на материала с помощта на четка, пръскане с пулверизатор, потапяне, притискане на материала с мече или прекарването му между напоени с лепила валяци.
 • Притиска съединяваните материали с ръце, мечета или ролки или четки, за да ги слепи.
 • При ограничени количества може да сглобява парчета от материали, преди да ги слепи. Може да изрязва излишния материал от съединените части. Може да изтрива от снадките излишното лепило, използвайки парцал или гъба. Може да оглежда завършената работа.
 • Според вида на обработваните предмети може да се казва Прикрепител на накладки и гарнитури (машиностроене), Изготовител на заготовки (производство играчки), Прикрепител на подлепващо и хастар (шивашка промишленост), Изготовител на образци (всеки отрасъл) или може да носи название в зависимост от използвания метод на слепване. 

Родствени и по-тясно специализирани професии

Полагащ лепила, работник по съединяване с лепило, пулверизиращ лепила, оператор на лепяща машина, работник подови покрития, мазач лепило и т. н. 

Изпълнявани операции

Прикрепва, използва (лепило), разтваря (разтворители), прикрепва (подложки), подвързва (книги), съединява, маже с четка, покрива мокет, циментира, притиска, чисти, проветрява, покрива, полага, реже (мокет, балатум и др.), потапя, разнася (лепило), изхвърля боклук, суши, подава (материал в машина), напасва, слепва, нагрява (лепило), пръска (лепило), изолира, съединява (повърхности), ламинира, реди (паркет), смесва, формова, нанизва, опакова, разопакова, вмъква, разполага, излива, регулира (сила на струята и т. н.), поправя, зашива, прошива, укрепва, поставя, разглажда (повърхности), разпръсква, намазва, стиска, свързва (инструменти), подравнява, прочиства (наконечници), тапицира, измива (оборудване), мери, изтрива, натиска. 

Използвани инструменти и оборудване

 • четки;
 • валяци (ръчни или механизирани);
 • автомат за притискане;
 • оборудване за пръскане, (под въздушно или безвъздушно налягане на въздуха, ръчно или автоматично);
 • пулверизатори;
 • капков автомат. 

Отрасли, където е разпространена посочената професия

Производство различни стоки: самозалепващи се ленти, картони, памперси, електронни уреди, матраци от пенопласт, обувки, мебели, бижутирийни изделия, ламинирана хартия и картон, кожени изделия, моторни превозни средства, водопроводни части, зъбни лепила, гумени изделия, тапициране и т. н.; монтаж и обслужване на посочените изделия и продукти, строителство (подови покрития, паркет, фаянс, теракота, мокети, линолеуми, лепени на тапети), лепене на етикети, пакетиране и опаковане, подвързване на печатни изделия и т. н. 

Забележки

 1. Има данни за тежки и даже смъртоносни отравяния с фасаген при лепачи, които са пушили при работа с лепила, съдържащи органични халогенни разтворители.
 2. Опасност, характерна за лепачите, е залепване на пръстите помежду им, особено при работа с цианоакрилат и някои епоксидни лепила.
 3. Тежка травма може да бъде предизвикана при подкожно инжектиране на лепило в ръката под високо налягане.
 4. Токсикоманията и присъщите й токсични и невротоксични ефекти се явяват изразена опасност заради лесния и неограничен достъп до различните видове лепила.
 5. Използването на бензола като разтворител за лепила е забранено в много страни.
 6. Травми на очите понякога могат да се получат при разпръсване на лепило (по-специално цианоакрилат) при стисване на тубичките, чийто отвор е запушен с втвърдено лепило.
 7. Посочените съставки на лепилата са класифицирани от ACGIH: потвърден канцероген за човека (категория А1): бензол, предполагаем канцероген за човека (категория А2): акрилонитрит, етил акрилат, животински канцероген (категория А3), акриламид, хлороформ, динитротолуол, епихлорогидрин, гексахлороетан, метилен хлорид, 2-нитропропан. 

Литература

 • Скейст И. (ред.): Руководство по клеям, I, Ван Ностранд—Рейнхолд, Нью-Йорк, 1994
 • Пицци А. и Миттал К. Л.: Руководство по технологии клейки. Деккер, Нью-Йорк, 1994
 • Инженер ASM. Руководство по материалам. Т. 3: клеи и замазки. ASM, мат. парк, Огайо, 1990
 • Энциклопедия охраны труда, 3 изд., Женева, МОТ, 1983
 • Израильский институт охраны труда

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар