Тези информационни листове са част от Международните информационни листове за професиите. Те са предназначени за тези, които имат професионален интерес към осигуряване на здраве и безопасност при работа: лекари-специалисти по трудова медицина, органи по безопасност и здраве в предприятията, лектори и обучаващи специалисти, инспектори по труда и по опазване на общественото здраве, представители на работодателите и на работещите, длъжностни лица, отговарящи за техническата безопасност и други компетентни лица.
Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес. Това дава възможност за избор на различни методи за предотвратяване на трудови злополуки и професионални заболявания. Листовете са по-скоро източници на информация, отколкото на съвети. Когато се знае какво точно може да предизвика травми или увреждане на здравето на работещите, е значително по-лесно да се разработят и приложат адекватни мерки за тяхното предотвратяване.

Кой изпълнява длъжността монтажник на скелета?

Това е строителен работник, чиято основна работа е да монтира и демонтира скелета (метални или дървени) на строителни площадки и който има подходяща квалификация в тази област (виж Забележка 1).

Опасности при тази работа

 • Монтажниците на скелета обикновено работят на височина;
 • Те могат да паднат и да получат сериозни наранявания или да загинат;
 • Те могат да бъдат ударени от падащи предмети или от използваните инструменти;
 • Други рискове са удар от електрически ток, работа на открито под прякото въздействие на атмосферните условия (включително силна слънчева светлина), травми и ергономични рискове като работа с тежести.

Професионални опасности

Опасности, които могат да доведат до трудови злополуки:

 • падане от стълби и скелета по време на монтаж (в частност преди поставянето на предпазните перила на парапетите), при демонтаж, при деформиране или неизправност на скелето (виж Забележка 2);
 • наранявания от падащи елементи на скелето – подови елементи, хоризонтални греди и др., от отломки и други материали, инструменти, строителни материали или от тръби при вдигане или транспортиране.
 • травми и наранявания при деформиране или рухване на скелето, причинено от неправилно сглобяване или укрепване, използване на неизправни или дефектни елементи, разрушаване или изкривяване на елементи в резултат от удар на превозни средства, претоварване или неправилно разполагане на тежестите и т. н.;
 • удар от електрически ток при директен и индиректен допир до въздушни електрически линии под напрежение, неизправни електрически ръчни инструменти или до кабели с нарушена изолация;
 • отрязвания или порязвания, контузии и прещипвания от ръчни инструменти;
 • травми (специално на очите) причинени от летящи частици;
 • ухапвания от змии, гризачи, кучета, пчели или други насекоми в частност при подготовка на терена и при почистване;

Физичен риск:

 • експозиция на ултравиолетово лъчение при работа на открито на силно слънце;
 • експозиция на силен шум от механично оборудване и ръчни инструменти (бормашини, чукове, триони и др.);
 • експозиция на външни атмосферни условия (дъжд, вятър, сняг, ниски и високи температури), която е причина за остри (настинки, общо неразположение, топлинен удар) или хронични (ревматизъм) заболявания (виж Забележка 3).

Химичен риск:

 • Не е идентифициран специфичен химичен риск за тази професия. Все пак на строителната площадка монтажниците на скелета могат да са изложени на общи химични рискове от работата на други работници например бои и разредители, ако едновременно с тяхната работа се извършват и бояджийски работи (виж Забележка 4).
 • Монтажниците, които монтират скеле на индустриални площадки на действащи предприятия, може да са изложени на специфични за тези предприятия химични рискове.

Биологичен риск:

Заболявания като кожни обриви, причинени от птичи екскременти, контакт с паразити в птичи гнезда, ухапвания от комари, гризачи или насекоми и т. н.

Ергономични, психосоциални и организационни фактори:

 • мускулно-скелетни травми от пребиваване в неудобна работна поза (включително продължително стоене на едно коляно, работа в напрегната поза, протегнат нагоре и т. н.);
 • пренапрежение при ръчно местене на обемисти и/или тежки предмети, различни елементи за скеле – в частност тежки тръбни секционни елементи, талпи, перила и предпазни ленти за крака, тежки инструменти и други;
 • психологични проблеми поради работа под напрежение, страх от височина (понякога работата се извършва на височина 100 и повече метра, която може да е причина за липса на стабилност и загуба на равновесие) и принуда да се крие този страх, за да не бъде възприет като прекалено предпазлив или „бъзлив“ от колегите и преките си ръководители.

Мерки за предотвратяване на опасностите

 • Преди качване на преносими стълби или скелета, съоръженията трябва задължително да се огледат за повреди. Да не се използват стълби и скелета, поставени в неустойчиво положение или преносими стълби с хлъзгави стъпала;
 • Да се проверяват всички елементи на скелето за корозия и деформации преди започване на монтажа. След демонтаж да се ремонтират повредените елементи, да се опаковат и складират на защитени места, да се използват оразмерени и специално пригодени планки, тръби и талпи за скелета. Да не се използват елементи с повредени или отслабени връзки и неоразмерени жабки, които имат пукнатини или е на лице остаряване на материала им. Скелето да се демонтира в същата последователност, която е следвана при монтирането му. Да не се хвърлят елементи или монтажни материали от работните площадки на скелето на терена, на по-долни нива или в предпазни­те мрежи или козирки;
 • При работа на скеле да се използват подходящи колективни средства за защита и лични предпазни средства срещу риск от падане от височина (предпазни колани, сбруи, осигурителни въжета, предпазни мрежи, парапети);
 • Да не се позволява неконтролирано движение на камиони, подемници (повдигачи) и друга самоходна техника в близост да скелетата;
 • Винаги да се носят подходящи ЛПС на строителната площадка като каски, защитни обувки с нехлъзгащи се подметки, защитни наколенки, защитни очила и др.;
 • Задължително да се провери изправността и обезопасеността на използваното ел. оборудване преди работа. Проверката и техническата поддръжка трябва да се извърши от квалифициран и правоспособен електроспециалист;
 • Да се носи подходящо работно облекло и шапки за защита от влиянието на атмосферните условия;
 • Да се въведе и да се следи за прилагане на физиологичните норми за работа с тежести и правилата за повдигане и пренасяне на тежести. Да се осигури използването при повдигане и пренасяне на тежести на помощно ме­ханично оборудване.

Синоними

Монтьор на скелета, арматурист скелета

Определение и/или описание

 • Монтажникът на скелета монтира и демонтира скелета за осигуряване на работни платформи (площадки) за строителни, промишлени и други работи, за временни конструкции като сцени и пешеходни мостчета с цел боядис­ване, рисуване на фрески, ремонт, облицоване на фасади и т. н. Той проверява изискванията към конструкцията по изготвени чертежи, планове, писмени инструкции, избира материала и подготвя терена, свързва стоманените тръби, укрепва със скоби и жабки елементите на скелето, повдига и монтира на място секциите на скелето, свързва и застопорява тръбите за понататъшно монтиране на по-горни елементи, поставя талпи или платна на хоризонталните площадки за създаване на работни площадки, използва преработени елементи, ако това е възможно и допустимо, демонтира скелето след приключване на работите.
 • Монтажниците най-често работят на открито на различни места и при различни атмосферни условия.
 • Монтажник на метални скелета е монтажник на стоманени конструкции, който изпълнява различни комбинации от повдигане, поставяне и сглобяване на греди, колони и други структурни стоманени елементи за комплектоване на корпуса, работи в екип за повдигане и монтиране на стоманени конструкции. Монтира подемно оборудване, ако е необходимо. Закрепва на място стоманените елементи на корпусите на скелетата (Речник на наиме­нованията на професиите).

Родствени и по-тясно специализирани професии

Помощник монтажник скелета, монтажник стоманени конструкции. Могат да носят наименование според типа на сглобяваните конструкции или вида на скелето: монтажник подвижни скелета, монтажник на скелета в докове, монтажник комини, монтажник високо строителство и т. н

Изпълнявани операции

Завинтва; проверява; катери се; изгражда; създава; демонтира; изгражда; изправя на височина; свързва; пасва; фиксира; оформя; издига; инсталира; сглобява; повдига; изпълнява; поставя; намества; изправя; затяга винтове; избира; напасва; укрепва; сглобява секции

Използвани инструменти и оборудване

 • лостове;
 • ръчни инструменти – клещи, чукове, ножовки, бормашини, триони, гаечни ключове и др.;
 • стълби;
 • подемни устройства (лебедки, подемници, крикове, вериги, кабели, въжета, и т. н.);
 • измервателни уреди;
 • лични предпазни средства (колани, сбруя, предпазни мрежи, противоударни устройства и др.);
 • винтов обтегач;
 • други.

Отрасли, където е разпространена посочената професия

Строителни площадки; вътрешни ремонтни работи; индустриални площадки.

Забележки

 1. Различните държави установяват определени изисквания за упражняване на професията на монтажник на скелета например:
 • Минал общ трудов стаж или стаж по специалността: 10-12 години;
 • Успешно преминат курс за обучение (с продължителност най-малко 45 учебни часа) и получаване на правоспособност;
 • Минимална възраст на кандидатите за тази професия например навършени 35 години;
 • Здравословно състояние – кандидатите трябва да са в добро психическо състояние, да са физически силни, в добро здраве и да имат бързи рефлекси;
 • Трябва да имат отлично чувство за равновесие и баланс;
 • Те трябва да могат да работят на височина (т.е. да не страдат от височинна болест);
 • Те трябва да получат одобрение от лекар специалист по трудова медицина (службата по трудова медицина), че могат да работят като монтажник на скелета.
 1. Паданията от скелета по статистически данни представляват най-честата причина за смъртни злополуки в строителството и за голяма част от останалите злополуки. Значителен процент на регистрираните злополуки са засегнали работници –мигранти или временно и краткосрочно наети работещи. Рискът от падане е значително по-висок при заледяване и заснежаване на скелетата, при непочистени и задръстени от отпадъци работни площадки или при дъжд, вятър, буря и т. н.
 2. Забранено е монтирането на скелета при бурен вятър и гръмотевична дейност, дъжд и т. н.
 3. Забранено е изграждането на скелета едновременно с изпълнението на други монтажни работи.

Литература

ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, 3rd Edition. Parmeggiani, L, Editor. Vol. 2, pp. 2008-2010, (1983)

ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, 4th Edition, Stellman, J. Mager, Editor, Vol. 3, pp. 93.23-26; 93.34, (1998)

Вижте още и:

Въпросник на ИТ „Строителни скелета“

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар