Тези информационни листове са част от Международните информационни листове за професиите.
Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес.

Кой изпълнява длъжността електротехник?
Той е квалифициран работник, който изгражда, съединява, поправя и обслужва електрически уредби, мрежи и инсталации (включително и осветителни и временни такива), електрически части на машини, съоръжения или уреди.

Опасности при тази работа

• Електротехниците могат да получат токов удар;
• Те много често работят продължително време прави или на колене, може да местят тежки и обемисти панели, детайли, прибори или апаратура и т. н., което често води до умора и болки в кръста;
• Имат контакт с прах и опасни химически вещества, съдържащи се в разтворители, лепила, бои, припои и пасти за запояване и др., което може да доведе до кожни обриви, дерматити, дразнене на очите и дихателните пътища и т. н.;
• Обслужването или инспектирането на движеща се техника може да предизвика захващане и притискане на крайници, дрехи или коса и да доведе до сериозни травми от удар или премазване;

Професионални опасности

Опасности, които могат да доведат до трудови злополуки:

• падане от преносими стълби при монтаж или демонтаж на електроинсталации или електрически прибори в сгради, на стени, тавани или подпокривни пространства;
• подхлъзване и падане на равна повърхност, особено при влажни, хлъзгави или затрупани с предмети подове при придвижване на тежки панели или прибори;
• удар от електрически ток, предизвикан от директен или индиректен допир до уреди или кабели под напрежение или до неизправни инструменти;
• удари и премазване, предизвикани от захващане на крайници, дрехи или коса от въртящи се или движещи се части на машини, съоръжения или оборудване;
• остро отравяне и/или химически изгаряния при използване на разтворители, лепила или други химически продукти;
• опасност от пожар при образуване на искри при наличие на горими или взривоопасни материали;
• изгаряния, предизвикани от контакт с горещи повърхности (например запоявано желязо), разтопен метал, припой или паста за запояване;
• порязване и убождане, предизвикани от работни инструменти, остри краища на метални панели, стъкла от счупени лампи, прободни рани от метална тел и т. н.;
• наранявания на очите, предизвикани от малки частици, излетяли от бургии или четки;

Физичен риск:

• експозиция на високи нива на шума или на високочестотни механически смущения от електрооборудването или други поддържани от работника машини, съоръжения или уредби;
• топлинен удар при работа в горещи дни в затворени или лошо вентилирани пространства.

Химичен риск:

• хронични токсични ефекти, свързани с работа по заваряване и запояване и с такива вещества като олово, кадмий, антимон;
• кожни обриви и дерматити като резултат от контакт с веществата и препаратите за почистване на повърхности, разтворители, лепила, припой и т. н.

Биологичен риск:

За професията „електротехник“ не са идентифицирани особени биологични опасности, но рядко посещавани пространства, например изби, мазета, могат да бъдат замърсени с прах, съдържащ изпражнения на дребни животни, остатъци от насекоми и т. н., които могат да представляват опасност при вдишване и оттам от заразяване.

Ергономични, психосоциални и организационни фактори:
• остри мускулно-скелетни травми, предизвикани от физическо пренапрежение и неудобна поза при придвижване и монтиране на тежки елементи или прибори;
• зрителни неудобства и пренапрежение на очите като резултат на разглеждане и отличаване на дребни детайли при лошо осветление (например във вътрешността на апаратурата или на арматурата на електрическите инс-талации);
• психологически стрес, предизвикан от работа под напрежение при кратки срокове и силни ограничения във времето за изпълнение на работата, както и отрицателни емоции при взаимоотношения с други работещи и ръководители и недоволни клиенти.

Мерки за предотвратяване на опасностите

• Да не се използват неустойчиви или неизправни преносими стълби със счупени стъпала;
• Да се осигурят специални работни обувки с неплъзгащи се диелектрични подметки и защитено срещу удар бомбе;
• Електрическите уредби и мрежи трябва да се обслужват само от квалифициран и обучен персонал, като се спазват всички правила по електробезопасност и указанията на производителя на електрическите уреди и инструменти;
• Да се носят защитни очила при шлайфане и почистване с твърди четки;
• Да се използват репеланти срещу ухапвания от насекоми. Персоналът да е обучен за оказване на първа долекарска помощ при ухапвания от дребни животни и змии. В преносимите аптечки да се осигури антидот срещу отровата на най-разпространените в мястото на работа видове змии. В случай на нужда на работещите да се поставят ваксини срещу тетанус, бяс и др.;
• При поява на дразнения по кожата, както и при повишена чувствителност към метали или припои и пасти за запояване задължително да се извършва консултация с лекар-специалист (по трудова медицина и алерголог);
• Да се използват механизирани помощни приспособления за повдигане и транспортиране на тежки панели или прибори и оборудване;
• Да се извърши проверка на остротата на зрението и консултации с квалифицирани офталмолог и оптик за най-подходящи за работа коригиращи очила. На работното място да се осигури подходящо осветление и джобни фенери за осветяване на лошо осветени места.

Синоними на електротехник

Работник по електрическото обслужване, техник електричество, обслужващ електротехник, техник по обслужване на електрооборудването.

Определение и/или описание

• Изгражда и поправя електромрежи, електросистеми, ел. апаратура и електрически части на производствена техника и оборудване, спазвайки правилата за електробезопасност, техническите ръководства за експлоатация и проектните схеми, планове и други спецификации, използвайки ръчни, преносими и електрически инструменти, електрически и електронни тестови уреди.
• Извършва електрозахранване, окабеляване и поставя арматура за електроинсталации, спазвайки правилата за електробезопасност и изготвените планове и проекти, като използва ръчни инструменти и прибори за изпитване на напрежението.
• Подсъединява захранващи кабели към машини и оборудване, както и кабели между машини и оборудване, следвайки експлоатационните ръководства, схеми за свързване и планове, използвайки ръчни инструменти и уредби за тестване.
• Диагностицира неизправни апарати, като например трансформатори, мотори и осветителни прибори, използвайки уреди за изпитване, подменя повредени и прекъснати кабели, като използва ръчни инструменти.
• Изпитва неизправна техника, използвайки съответно оборудване за изпитване и обсъжда установените неизправности и дефекти с други работници по обслужването, за да определи повредата. Заменя неизправни електрически компоненти като например релета, превключватели и монтира ел. сензори, използвайки ръчни инструменти.
• Диагностицира, поправя и заменя неизправни електронни компоненти, например готови електронни схеми, използвайки диагностициращо електронно оборудване и ръчни инструменти.
• Заменя опори на електромотори и намотки в тях.
• Може да извършва програмиране на автоматизирана техника, да я проверява и поддържа.
• Може да проектира окабеляването на обекти и да извършва самото полагане на кабелите на електрическите инсталации в сгради и електроапаратура.
• Може да извършва диагностициране и замяна на неизправни механични, хидравлични и пневматични компоненти на машини и оборудване.
От работника с тази професия може да се изисква притежаване на диплома или друг документ за квалификация по специалността, лиценз за упражняваната професия или документ за придобита съответна квалификационна група по безопасност.

Синоними на длъжността

• механик по превключватели;
• електротехник по поддръжката;
• техник по поддръжка на товароподемни кранове;
• механик по поддръжка на токоизправители;
• работник по битова електротехника;
• намотчик на ел. трансформатори.
Названието на длъжността може да е съгласно мястото на работа, т.е.
• електротехник в ателие или сервиз на битова техника,
• електротехник на строителен обект,
• механик,
• механик по електрозахранване в подстанция,
• електромеханик по окабеляването.

Родствени или по-тясно специализирани професии

Работник по електрообслужване, електромонтьор, техник по електромеханично обслужване, автомобилен електромеханик, а също и конкретни специалности съгласно работното място или прибора, който обслужват, например: електротехник по обслужване на производствено предприятие, електротехник по текстилното оборудване, електромеханик по въздушна вентилация и т. н.

Изпълнявани операции

Настройване, сглобяване, запояване с твърд припой, почистване с четка, калибриране, циментиране, проверяване, катерене, свързване, рязане, диагностициране, обсъждане, разглобяване, пробиване, управление на автомобил, оглед, изкопаване, запълване, напасване, претриване, слепване, осветяване, инспектиране, монтиране, изолиране, повдигане, товарене и разтоварване (инструменти), поддържане в работно състояние, измерване, управление, изтегляне на кабели, планиране, поставяне, пресоване, програмиране, бутане, проправяне, заменяне, изпилване, завинтване, обслужване, запояване, контролиране, превключване, изпитване, превозване, използване, потвърждаване, предупреждаване, пренасяне, заваряване, изтегляне на проводници, отвиване.

Използвани инструменти и оборудване

• електрически резервни части и принадлежности (например, кабели, кондензатори, намотки, съпротивления, плоскости, проводници, нагревателни елементи, разпределителни кутии, клеми, прекъсвачи и т. н.);
• ръчни инструменти (например, резачки, бургии, клещи, отвертки, гаечни ключове, чукове, пили и т. н.);
• осцилоскопи;
• омметри, фазомери и други прибори за проверка на електрически вериги;
• оборудване за електродиагностика и измервателни инструменти;
• импулсен генератор;
• плочи за запояване;
• оборудване за точково заваряване;
• преносими стълби;
• лични предпазни средства;
• знаци за охрана на труда и т. н.

Отрасли, където е разпространена посочената професия

Звена и отдели за обслужване на промишлени предприятия, организации и ведомства, електроразпределителни дружества, промишлено и гражданско строителство, ателиета и сервизи за поправка на електрооборудване или електроуреди за бита и промишлеността, производства на електроуреди и оборудване.

Литература

  • Энциклопедия охраны труда МОТ, 4 издание, под ред. Ж. М. Стеллман, МОТ, Женева, 1998, стр. 40.2 - 40.5
  • Макпартленд Дж. Ф. и др.: Национальное руководство по правилам в электричестве, Макгроу-Хилл Бук Компани, 1981
  • Электричество на работе: практика безопасной работы. HS(G) 85, HSE (UK), 1993

ВИЖТЕ ОЩЕ И:

Въпросник на ИТ „Електрически уредби и съоръжения. Защита от поражение от електрически ток – директен и индиректен допир“

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар