Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст

Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.

Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 1987г., изм. ДВ. бр.59 от 9 Юли 1993г., изм. ДВ. бр.35 от 10 Април 2001г.

Чл. 1. Тази наредба урежда реда за приемане на работа и условията на труд на лицата, ненавършили 15-годишна възраст, които могат да бъдат приемани на работа в областта на изкуствата, съгласно чл. 301, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ).

Чл. 2. (1) Трудовият договор с лице, навършило 14 години, но ненавършило 15-годишна възраст, се сключва писмено съгласие на негов родител или попечител, което се прилага към договора.
(2) Трудовият договор с лице, ненавършило 14 годишна възраст, се сключва от негов родител или настойник.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2001 г., в сила от 31 март 2001 г.) Инспекцията по труда може да издаде разрешение за приемане на работа на лице, ненавършило 15-годишна възраст, само въз основа на медицинско заключение по чл. 302, ал. 1 КТ, издадено от лекарскоконсултативна комисия към детските отделения на многопрофилните болници за активно лечение.
(2) Разрешението на инспекцията и медицинското заключение се прилагат към трудовия договор.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1993 г.) На постъпилите на работа лица, ненавършили 15-годишна възраст, работодателят е длъжен да осигури извършването на медицински контрол както при диспансеризация. Тези лица се подлагат:
1. всеки 3 месеца на общ медицински преглед;
2. всеки 6 месеца на антропометрични измервания, функционални проби за състоянието на сърдечно-съдовата и дихателната система, а при необходимост - и на други специални изследвания.

Чл. 5. (1) За приетите на работа лица, ненавършили 15-годишна възраст, задължително се прилага общият дневен режим, установен за учащите се от съответната възраст в учебните заведения.
(2) Допълнителните занимания, като тренировки, репетиции, участие в представления и др., се съобразяват с режима по предходната алинея.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1993 г.) Работодателят съвместно с обслужващия го лекар съставя индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания за всяко лице, ненавършило 15-годишна възраст, прието на работа.

Чл. 6. (1) Специализация на лице, ненавършило 15-годишна възраст, се допуска при условие, че с индивидуалния дневен режим се осигурява цялостното му физическо, психическо и нравствено развитие.
(2) На момичета, ненавършили 15-годишна възраст, не могат да се възлагат физически упражнения, които могат да увредят или да причинят деформация на органи в областта на малкия таз.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2001 г., в сила от 31 март 2001 г.)

Чл. 7. (1) Работното време на лице, ненавършило 15-годишна възраст, се определя според характера на работата и възрастта му, но не повече от 4 часа дневно.
(2) Работният ден на лице, ненавършило 15-годишна възраст, се прекъсва най-малко с една почивка, чиято продължителност не може да бъде по-малка от 30 минути. Когато почивката съвпада или граничи с време, определено за хранене, тя не може да бъде по-кратка от 1 час.
(3) С индивидуалния дневен режим на ненавършилите 15-годишна възраст се осигурява непрекъсната междудневна почивка с продължителност, не по-малка от 14 часа.

Чл. 8. (1) Ненавършилите 15-годишна възраст участници в циркови представления участвуват само в първата част на представленията.
(2) Ненавършилите 15-годишна възраст участници в театрални, балетни или други представления се явяват на мястото на представлението не по-рано от 30 минути преди явяването им на сцената. Ръководителят на представлението е длъжен да осигури отделно помещение за престояване и за подготовка на тези лица за представлението под надзора на специално определен пълнолетен служител.
(3) Правилата на предходната алинея се прилагат съответно и за ненавършилите 15-годишна възраст участници в снимането на филми.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2001 г., в сила от 31 март 2001 г.) Забранява се участието на лица, ненавършили 15-годишна възраст, в представления или в снимане на филми след 20,00 часа.

Заключителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1993 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 301, ал. 3 от Кодекса на труда и влиза в сила от 1 януари 1987 г.

§ 2. Тази наредба отменя Наредбата за условията, при които се допускат на работа в областта на изкуствата лица, ненавършили 15-годишна възраст (Изв., бр. 103 от 1958 г.).

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар