Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

В сила от 01.04.2019 г. Приет с ПМС № 65 от 29.03.2019 г.
Обн. ДВ. бр.27 от 2 Април 2019г., доп. ДВ. бр.33 от 7 Април 2020г., доп. ДВ, бр. 48 от 26 май 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2022г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат редът и начинът за прилагане на Закона за хората с увреждания.

Глава втора
ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НА СЪВЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Чл. 2. Изборът на представители на организациите на и за хора с увреждания за членове на Съвета за наблюдение се извършва чрез публична и прозрачна процедура.

Чл. 3. (1) В тримесечен срок преди изтичането на мандата на членовете на Съвета за наблюдение институцията, която администрира дейността му, публикува покана за участие в избори за определяне на четиримата членове – представители на организациите на и за хора с увреждания.
(2) Поканата се публикува на интернет страницата на институцията, която администрира дейността на Съвета за наблюдение.

Чл. 4. (1) Всяка организация на и за хора с увреждания, която желае да участва в процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение, подава заявление за участие в срок 10 работни дни от публикуване на поканата.
(2) Заявлението за участие е в свободен текст и съдържа минимум следните реквизити:
1. наименование на организацията и ЕИК/БУЛСТАТ;
2. седалище и адрес на управление;
3. представляващ и управляващ организацията;
4. данни по ал. 5;
5. адрес за кореспонденция и контакт;
6. официален електронен адрес, от който ще гласува организацията;
7. автобиография на предлагания кандидат;
8. декларация за съгласие на предлагания кандидат.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.