Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

В сила от 01.01.2005 г.

Приет с ПМС № 343 от 17.12.2004 г.

Обн. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004 г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005 г., изм. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005 г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005 г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006 г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006 г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2007 г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007 г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007 г., изм. ДВ. бр.85 от 23 Октомври 2007 г., изм. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009 г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010 г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010 г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011 г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 4 Юли 2014 г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015 г., изм. ДВ. бр.26 от 1 Април 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 3 Октомври 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 27 Април 2018 г., изм. ДВ. бр.50 от 15 Юни 2018 г., отм. ДВ. бр.27 от 2 Април 2019г.

Отменен с § 1 от Заключителните разпоредби на ПМС № 65 от 29 март 2019 г.

Глава първа.
ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ ЗА ХОРАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Чл. 1. (1) Агенцията за хората с увреждания създава, води и поддържа информационна база данни по чл. 9 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
(2) Данните по ал. 1 се използват за проследяване на броя и за анализ на социално-икономическия статус на хората с увреждания, за планиране на дейности и мерки, свързани със задоволяване на потребности от образование, медицинска и социална рехабилитация и интеграция.
(3) За водене и поддържане на информационната база данни Агенцията за хората с увреждания събира два пъти годишно информация за:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) освидетелстваните лица с трайни увреждания от Националния център по обществено здраве и анализи, Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) и териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК);
2. лицата с трайни увреждания, получаващи обезщетения, помощи и пенсии за инвалидност от Националния осигурителен институт;
3. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) социално-икономическия статус на лицата с трайни увреждания от Националния статистически институт и от Националната агенция за приходите;
4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) децата с вид и степен на увреждане от Държавната агенция за закрила на детето.
(4) Информацията по ал. 3 се предоставя от задължените органи и институции в 30-дневен срок от поискването й от Агенцията за хората с увреждания.

(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания определя със заповед длъжностните лица, които водят и съхраняват информационната база данни.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) Базата данни се поддържа на електронен носител.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) Всяка промяна на данните подлежи на вписване и допуснатите явни фактически грешки се поправят служебно.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) Отбелязването и заличаването на данните се извършват по начин, който не засяга целостта на информацията за вписаните вече обстоятелства.
(10) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) В случаите по ал. 8 и 9 длъжностното лице, поддържащо базата данни, посочва основанието и датата на извършеното действие.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.