Постановление № 65 от 29 март 2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания.

Заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31, 63 и 78 от 2005 г., бр. 54 и 58 от 2006 г., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г., бр. 38 и 41 от 2011 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 26 от 2016 г., бр. 79 от 2017 г. и бр. 36, 50 и 52 от 2018 г.) се отменя.

§ 2. В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48, 98 и 100 от 2000 г., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г. и бр. 17 и 89 от 2017 г.), в § 1 от допълнителните разпоредби, в т. 10 буква „н“ се изменя така:
„н) финансовата подкрепа по чл. 69 от Закона за хората с увреждания.“

§ 3. В Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 48 и 79 от 2017 г. и бр. 43 от 2018 г.), се правят следните изменения:
1. В приложения № 1, 2 и 3 след думата „Заявител:“ думите „(подпис и печат)“ се заменят с „(подпис)“.
2. В приложения № 5, 6 и 7:
а) след думата „Декларатор:“ думите „(подпис и печат)“ се заменят с „(подпис)“;
б) думите „Подпис и печат на декларатора“ се заменят с „Подпис на декларатора“.

§ 4. В Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2013 г., бр. 76 от 2014 г., бр. 35 от 2015 г. и бр. 104 от 2018 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 38, ал. 1 думите „приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на Върховния административен съд от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г. и бр. 38 и 41 от 2011 г.) (ППЗИХУ)“ се заменят с „приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ)“.
2. В чл. 39, ал. 1, в чл. 42, в ал. 1 в основния текст и в т. 5 и 6, в чл. 44 и в § 5 думите „приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 ППЗИХУ“ се заменят с „приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 от ППЗХУ“.
3. В чл. 43, ал. 1 думите „чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания“ се заменят с „чл. 61, ал. 1 от Закона за хората с увреждания“.

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 април 2019 г.

За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ