Примерна обосновка относно освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания поради специфични фактори

Нормативно основание: чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

Описание:

Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона захората с увреждания, работодателите се освобождават от задължението за назначаване на хора ст райни увреждания при наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания.

Специфичните фактори и критериите за освобождаване са описани в Приложение 1 към чл. 10 на Вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда" за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания, утвърдени със Заповед № 3-0595 от 14.06.2019 г. на Изпълнителния директор на ИА "Главна инспекция по труда".

Чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания изисква обстоятелствата по чл. 38, ал. 3, т. 1 от Закона за хората с увреждания (наличие на специфични фактори) да се обосновават писмено от работодателя съвместно със службата по трудова медицина.

При извършване на проверка контролните органи на Инспекцията по труда изследват писмената обосновка и правят преценка за наличието или за липсата на съответните специфични фактори на работната среда, които не позволяват наемането на хора с трайни увреждания съобразно критериите, посочени в Приложение №1 от Вътрешните правила.

Няма образец на обосновката или описани задължителни елементи. Настоящият документ е нашата препоръка относно вида на обосновката.


Други помощни документи по темата в системата:

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар